KUOTAT dhe të gjitha DEGËT për 2019-2020

KUOTA - numri i kuotave do të thotë se sa vende të lira janë në universitet (numri i maturantëve që do pranohen)

Nr.DegaKuota
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
001Histori180
002Gjeografi180
003Gjuhë- Letërsi180
004Gazetari120
005Arkeologji100
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
006Biologji100
007Bioteknologji100
008Matematikë100
009Fizikë100
10Informatikë200
11Kimi100
12Kimi dhe Teknologji Ushqimore100
13Kimi Industriale dhe Mjedisore100
14Inxhinieri Matematike dhe Informatike100
15Teknologji Informacioni dhe Komunikimi100
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
16Gjuhë Angleze240
17Gjuhë Frënge120
18Gjuhë Gjermane120
19Gjuhë Italiane150
20Gjuhë Greke90
21Gjuhë Turke90
22Gjuhë Ruse80
23Gjuhë Spanjolle me profil
Gjuhë -letërsi dhe qytetërim
90
24Gjuhe Angleze50
Fakulteti i Shkencave Sociale
25Psikologji110
26Punë sociale100
27Filozofi90
28Sociologji100
29Shkenca Politike100
30Administrim dhe Politika
Sociale
100
Fakulteti i Ekonomisë
31Administrim – Biznes460
32Ekonomiks110
33Financë460
34Informatikë Ekonomike250
35Administrim – Biznes
(Sarandë)
75
Fakulteti i Drejtësisë
36Drejtësi700
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
37Mjekësi e Përgjithshme260
38Farmaci100
39Stomatologji100
40Infermieri e Përgjithshme260
41Mami35
42Teknikë e Lartë Laboratorike45
43Fizioterapi45
44Logopedi25
45Imazheri45
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
46Menaxhim Agrobiznesi120
47Ekonomi dhe Politikë Agrare90
48Financë-kontabilitet120
49Menaxhim i Turizmit Rural90
50Informatikë Biznesi90
51Ekonomiks i Aplikuar90
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
52Mbrojtje bimësh120
53Hortikulturë120
54Prodhim bimor120
55Zootekni dhe biznes blegtoral120
56Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi120
57Agromjedis dhe ekologji130
58Inxhineri agrare – Agromekanizim120
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
59Teknologji Agroushqimore102
60Vreshtari-Enologji104
Fakulteti i Shkencave Pyjore
61Mbarështim Pyjesh65
62Përpunim Druri60
Fakulteti Mjekësisë Veterinare
63Mjekësi Veterinare110
64Menaxhim Veterinar (2vjeçar)60
Universiteti Politeknik i Tiranes
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
65Inxhinieri Ndërtimi150
66Inxhinieri Hidroteknike70
67Inxhinieri Mjedisi70
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
68Arkitekturë (Arkitekt)110
69Arkitekturë (Urbanist)55
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
70Inxhinieri Gjeodezi65
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
71Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)70
72Inxhinieri Elektrike (Energjitike)70
73Inxhinieri Mekatronike70
Fiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë
74Inxhinieri Fizike80
75Inxhinieri Matematike80
Fakulteti Inxhinierisë Mekanike
76Inxhinieri Mekanike80
77Inxhinieri Tekstile dhe Modë70
78Inxhinieri Materiale55
79Inxhinieri Ekonomike85
Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave
80Shkencat e Tokës70
81Inxhinieri Gjeoburimesh100
82Inxhinieri Gjeoinformatike70
83Inxhinieri Gjeomjedis60
Fakulteti i  Teknologjisë së Informacionit
84Inxhinieri Elektronike120
85Inxhinieri Informatike120
86Inxhinieri Telekomunikacioni120
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë
Fakulteti i Edukimit
87Gjuhë- Letersi50
88Gjuhë dhe Kulture Frënge30
89Gjuhë Angleze65
90Mësuesi për Arsimin Fillor40
91Mësuesi për Arsimin
Parashkollor
20
92Histori-Gjeografi50
Fakulteti i Shkencave të
Natyrës dhe Shkencave Humane
93Filozofi-Sociologji45
94Matematikë-Fizikë30
95Matematikë-Informatikë30
96Biologji- Kimi49
97Teknologji Informacioni49
98Infermieri e përgjithshme90
99Mami (Infermier)40
100Administrim dhe Politika Sociale60
Fakulteti i Ekonomise
101Financë – Kontabilitet100
102Menaxhim90
103Administrim Biznesi në
Marketing
80
104Administrim Biznesi në
Turizëm
80
Fakulteti i Bujqesise
105Agroushqim50
106Agrobiznes50
107Inxhinieri Agronomike60
108Mjekesi e Bimeve dhe
Hortikulture
40
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
Fakulteti i Shkencave Humane
109Gjuhë – Letërsi90
110Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge35
111Histori – Gjeografi80
112Histori dhe gjuhë gjermane35
113Gjeografi dhe gjuhë italiane48
114Gjuhë angleze105
115Gjuhë gjermane35
116Gjuhë frënge35
117Gjuhë italiane58
118Gazetari58
119Gazetari – Anglisht58
120Gjuhe Shqipe dhe Rome15
Fakulteti i Shkencave te Natyres
121Biologji-Kimi90
122Matematikë-Fizikë70
123Teknologjitë e informacionit120
124Teknologji laboratori (2vjeçar)100
125Fizikë kompjuterike40
126Matematikë Informatike70
Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike
127Infermieri e përgjithshme200
128Infermieri – Mami130
129Fizioterapi110
130Logopedi80
131Imazheri100
132Teknologji laboratori100
Fakulteti i Shkencave te Edukimit
133Mësuesi për Arsimin Fillor89
134Mesuesi per Arsimi Parashkollor84
135Edukim qytetar50
136Punonjës social73
137Filozofi-Sociologji50
138Psikologji67
139Edukim Fizik dhe Sporte60
Fakulteti Ekonomik
140Administrim-Biznes115
141Financë-Kontabilitet115
142Ekonomia dhe e drejta115
143Informatikë ekonomike155
144Ekonomi turizmi70
145Administrim biznesi dhe
Inxhinieri
70
146Shkenca Juridike në Biznes70
147Shkenca Juridike në
Sektorin Publik
70
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokaster
Fakulteti i Shkencave te Natyres
148Biologji – Kimi60
149Fizikë dhe Teknologji Informacioni20
150Matematikë – Fizikë20
151Matematikë – Informatikë20
152Teknologji Informacioni35
153Infermieri e Pergjithshme80
154Infermieri Mami30
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore
155Histori -Gjeografi35
156Gjuhë – Letërsi Shqipe35
157Gjuhë Letërsi Angleze40
158Gjuhë Letërsi Italiane15
159Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek15
160Histori dhe Gjuhë Italiane15
161Mësuesi për Arsimin Fillor40
162Mësuesi për Arsimin Parashkollor40
163Kontabilitet-Financë60
164Administrim – Publik60
165Ekonomi Turizmi30
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodrës
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
166Gjuhë – Letërsi100
167Gazetari dhe komunikim73
168Histori85
169Gjeografi90
170Matematikë68
171Fizikë60
172Informatikë85
173Biologji – Kimi80
174Infermieri e përgjithshme120
175Infermieri (Mami)35
176Infermieri (Fizioterapi)35
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
177Mësuesi Arsimi Fillor60
178Mësuesi arsimi parashkollor60
179Psikologji60
180Punë sociale60
181Edukim fizik dhe sporte70
Fakulteti Ekonomik
182Financë – Kontabilitet120
183Administrim – Biznes120
184Turizëm100
Fakulteti Gjuhëve të Huaja
185Gjuhë Angleze70
186Gjuhë Italiane60
187Gjuhë Gjermane60
188Gjuhë Frënge40
Fakulteti i Drejtësisë
189Drejtësi300
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
190Pikturë e grafikë30
191Pedagogji muzikore30
Univ. “Ismail Qemali” Vlorë
Fakulteti i Shkencave Teknike
192Matematikë37
193Fizikë25
194Shkenca Kompjuterike60
195Teknologji Informacioni60
196Informatikë35
197Inxhinieri Navale40
198Inxhinieri Mekanike50
199Navigacion45
200Kimi30
201Biologji58
202Inxhinieri Elektrike50
Fakuleti i Ekonomise
203Administrim Biznesi144
204Menaxhim Turizmi75
205Ekonomiks82
206Financë186
207Kontabilitet70
208Marketing75
Fakulteti i Shkencave Humane
209Mësuesi për Arsimin Fillor60
210Mësuesi për Arsimin Parashkollor60
211Pedagogji e Specializuar30
212Gjuhë Shqipe dhe Letërsi90
213Gjuhë Angleze90
214Gjuhë italiane40
215Histori – Gjeografi70
216Drejtësi220
Fakulteti i Shëndetit Publik
217Infermieri e përgjithshme190
218Infermier Mami90
Universiteti “Aleksander
Moisiu” Durres
Fakulteti i Biznesit
219Administrim Biznesi80
220Menaxhim – Marketing80
221Shkenca Ekonomike95
222Financë -Kontabilitet106
223Bankë Financë106
224Menaxhim Hotel Restorant70
225Menaxhim Turizëm
Kulturor
70
226Menaxhim Turizëm
Arkeologjik
70
Fakulteti i Shkencave Politike Juridike
227Drejtësi200
228Shkenca Politike70
229Administrim Publik70
230Politikë Ekonomike70
231Marrëdhënie me Publikun70
232Histori70
Fakulteti i Studimeve Profesionale
233Infermieri e Përgjithshme129
234Mami51
235Fizioterapi48
236Navigacion dhe Peshkim Detar38
237Teknikë Elektrike (2 vjeçar)35
238Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar)50
239Asistencë Stomatologji (2 vjeçar)44
240Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar)43
241Menaxhim Transporti (2 vjeçar)43
242Asistencë Ligjore (2 vjeçar)43
243Asistencë Administrative (2 vjeçar)40
244Teknologji Automobilash (2 vjeçar)42
245Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar)43
246Informatikë Praktike (2 vjeçar)40
Fakulteti i Edukimit
247Gjuhë Angleze70
248Mësuesi për Arsim Fillor70
249Mësuesi për Arsim
Parashkollor
55
250Gjuhë Letërsi -Anglisht80
251Gjermanisht – Anglisht50
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
252Shkenca Kompjuterike100
253Sistemet e Informacionit100
254Teknologji Informacioni100
255Matematikë-Informatikë100
256Informatikë-Anglisht65
257Multimedia dhe Televizion Dixhital40
Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën
258Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze)28
259Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze)28
260Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze)25
Fakulteti i Edukimit
261Ekspert në Proceset e
Formimit
60
262Psikologji Sociologji55
Universiteti i Arteve
263Regji Filmi dhe Televizioni.18
264Aktrim21
265Regji19
266Skenografi – Kostumografi21
267Koreografi21
Fakulteti i Arteve të Bukura
268Pikturë21
269Skulpturë22
270Muzikologji
271Kompozim
272Dirizhim
273Piano
274Violinë
Fakulteti i Muzikës
275Violonçel
276Violë
277Kitarë
278Kontrabas
279Flaut
280Oboe
281Klarinetë
282Fagot
283Korno
284Trombë
285Trombon
286Bastubë
287Kanto
288Pedagogji Muzikore
289Fizarmonikë Klasike
Universiteti i Sporteve të Tiranës
290Shkencat e Lëvizjes150
291Fushat e Veprimtarisë
Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit
150
Akademia e Sigurisë
292Rendin dhe Sigurinë Publike150
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts