Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa
për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e
Anadollit, Turqi, për semestrin e I-rë të vitit akdemik 2017-2018.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime;
Kohëzgjatja e bursave:
- Bachelor (5 muaj);
- Master (5 muaj);
- Doktoraturë (5 muaj);
Fushat e studimit:
- Gjuhë e Huaj;
- Drejtësi;

- Ekonomiks;
Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga
Universiteti i Anadollit klikoni në adresën:
http://abp.anadolu.edu.tr/en/akademik/lisans
Bursat përfshijnë:
- Kompensimin mujor (800 EUR në muaj);
- Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij
të origjinës)
Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë
tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të
paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre
të origjinës.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Bachelor:
- CV;
- Kopje e Pasaportës;
- Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose Anglisht);
- Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose Anglisht);
- Letër motivimi (në gjuhën angleze ose turke në varësi të gjuhës në të cilën
zhvillohet programi i studimit);
- Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës turke ose angleze në varësi të
gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
- Formulari i Aplikimit (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Formulari për Vendqëndrimin (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Dokumeti Learning Agreement* (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
*Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga
aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në
Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Master:
- CV;
- Kopje e Pasaportës;
- Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose Anglisht);
- Diplomë Bachelor;
- Listë notash Bachelor(të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose
Anglisht);
- Listë notash Master(të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose
Anglisht);
- Letër motivimi (në gjuhën angleze ose turke në varësi të gjuhës në të cilën
zhvillohet programi i studimit);
- Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës turke ose angleze në varësi të
gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
- Formulari i Aplikimit (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Formulari për Vendqëndrimin (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Dokumeti Learning Agreement* (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al )
*Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga
aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në
Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Doktoraturë:
- CV;
- Kopje e Pasaportës;
- Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose Anglisht);
- Diplomë Bachelor;
- Listë notash Bachelor;
- Diplomë Master (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose Anglisht) ;
- Listë notash Master (të përkthyer në mënyrë zyrtare në Turqisht ose
Anglisht);
- Letër motivimi (në gjuhën angleze ose turke në varësi të gjuhës në të cilën
zhvillohet programi i studimit);
- Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës turke ose angleze në varësi të
gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
- Formulari i Aplikimit (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Formulari për Vendqëndrimin (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
- Dokumeti Learning Agreement* (Drejtohuni në Rektoratin e UT-së, Drejtoria e Komunikimit ose iro@unitir.edu.al)
*Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga
aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në
Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Afati për aplikim: 07 Prill 2017
Dokumentat duhen dorzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës,
Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si edhe të
skanuara përmes postës elektronike në adresën iro@unitir.edu.al
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin
për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: iro@unitir.edu.al
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!
Autoritet përgjëgjëse për firmosjen e Learning Agreement në nivel
fakultetesh.
1- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Albana (Çoni) Shijaku (zv/dekane për ciklin e dytë të studimeve)
2- Fakulteti i Drejtësisë
Kestrin Katro (zv/dekane për anën mësimore) për nivelin BA
Erjon Muharremaj (zv/dekan për Kërkimin Shkencor) për nivelin MA dhe PhD
3- Fakulteti Ekonomik
Ervin Demo (zv/dekan për Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë)
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts