Karriera e nje te diplomuari ne sociologji

Perktheu dhe pershtati ne shqip Sarah Martinez

Ashtu si shumica e degeve/kurseve humane dhe skencave sociale , nje diplome ne sociologji nuk i pergatit studentet per nje karriere te percaktuar qarte. Megjithate,nje diplome ne sociologji i pajis ato me grupe te gjere aftesishe, te transferueshme ne sektore te ndryshme punesimi. Per ata qe duan te vendosin sociologjin ne perdorim specifik, penet qe diploma e sociologjise ofron dhe perfshine jane si me poshte:Punonjes social

Pune sociale gjenden brenda qeverive dhe autoriteteve lokale, grupet e komunitetit dhe organizatat bamirse. Rolet mund te jene te bazuar ne kerkimin shkencor, organizimin dhe menaxhimin, administrimin, ose kontakt të drejtperdrejte me individet dhe grupet.
Ceshtjet me te spikatura mund te jene ne lidhje me; abuzimin e droges, probleme te shendetit mendor, aftesi te kufizuara fizike dhe te mesuarit, te pastreheve, ne mbrojtjen e fëmijeve dhe ndjekjen e shkolles.

Punë Këshillimi
Te diplomuarit ne Sociologji mund të marrin në konsideratë punën e këshillimit, të cilat zakonisht përfshijnë sigurimin e një ose disa grupeve, konsultime, duke u lejuar klientëve të flasim me problemet dhe sfidat. Punëdhënësit janë; organizata bamirëse, agjencitë qeveritare, ofruesit e kujdesit shëndetësor, institucionet arsimore, si dhe shërbime të këshillimit të pavarura.

Shërbimit të provës dhe burgjeve Punë shërbimit
Te diplomuarit ne sociologji me një interes në krim dhe dënim mund të ndjekin provën dhe shërbimit të burgjeve. Rolet këtu mund të jetë administrimi të bazuara, ose të përqendruar në kontakt të drejtpërdrejtë me shkelësit. Zyrtarët e burgut të cilet punojne brenda burgjeve për të mbikëqyrur aktivitetet e përditshme, ndërsa oficerët e shërbimit të provës të punojnë me shkelësit qe vuajnë dënime jo të ruajtjes ose të fundit të lëshuar nga burgu. Detyrat mund të përfshijnë vlerësimin e rrezikut ose të ri-veprimit, duke ofruar trajnime dhe këshilla, dhe mbajtjen e shënimeve të rregullta dhe komente.

Punë zhvillimit komunitar
Ndërsa rolet punë sociale përqëndrohet më shumë në mbështetjen e individëve dhe familjeve, punë për zhvillimin e komunitetit për qëllim të përmirësojë cilësinë e jetës për grupe të mëdha. Kjo mund të thotë duke u përqëndruar në një zonë të caktuar gjeografike, ose në një grup njerëzish brenda asaj zone, dhe drejtimin e projekteve për të sjellë ndryshime pozitive. Shembujt mund të përfshijnë projekte për tejkalimin e problemeve që lidhen me papunësinë, tensioneve sociale, apo qasje në burime. Detyrat tipike përfshijnë mbledhjen e fondeve dhe administrimin e buxhetit, organizimin e ngjarjeve, ndërmjetësues në mes të grupeve të ndryshme, duke siguruar trajnimin dhe koordinimin e aktiviteteve të ndryshme dhe palët e interesuara.

Këto janë vetëm disa nga shumë sektorë në të cilat të diplomuarit sociologji mund të vënë aftësitë dhe njohuritë e tyre për t'u përdorur. Të tjerët mund të hyjnë ne karrierën per politikë, të pushtetit vendor, ligjit apo media, ose ndoshta të vënë aftësitë e tyre të forta numerike për të përdorur në sektorin financiar ose një rol të bazuar në hulumtimet statistikore. Me një grup të gjerë të aftësive, ka sigurisht shumë të zgjedhur.

Perktheu dhe pershtati ne shqip Sarah Martinez
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts