Nje permbledhje per postraundin.

UNIVERSITETI I TIRANËS 001 Histori

UNIVERSITETI I TIRANËS 002 Gjeografi

UNIVERSITETI I TIRANËS 003 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I TIRANËS 004 Gazetari

UNIVERSITETI I TIRANËS 005 Arkeologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 006 Biologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 007 Bioteknologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 008 Matematikë

UNIVERSITETI I TIRANËS 009 Fizikë

UNIVERSITETI I TIRANËS 010 Informatikë


UNIVERSITETI I TIRANËS 011 Kimi

UNIVERSITETI I TIRANËS 012 Kimi dhe Teknologji Ushqimore

UNIVERSITETI I TIRANËS 013 Kimi Industriale dhe Mjedisore

UNIVERSITETI I TIRANËS 014 Inxhinieri Matematike dhe Informatike

UNIVERSITETI I TIRANËS 015 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

UNIVERSITETI I TIRANËS 016 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I TIRANËS 017 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I TIRANËS 018 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I TIRANËS 019 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I TIRANËS 020 Gjuhë Greke

UNIVERSITETI I TIRANËS 021 Gjuhë Turke

UNIVERSITETI I TIRANËS 022 Gjuhë Ruse

UNIVERSITETI I TIRANËS 023 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë - letërsi dhe qytetërim hispanik

UNIVERSITETI I TIRANËS 024 Gjuhë Angleze (Sarandë)

UNIVERSITETI I TIRANËS 025 Psikologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 026 Punë Sociale

UNIVERSITETI I TIRANËS 027 Filozofi

UNIVERSITETI I TIRANËS 028 Sociologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 029 Shkenca Politike

UNIVERSITETI I TIRANËS 030 Administrim dhe Politika Sociale

UNIVERSITETI I TIRANËS 031 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I TIRANËS 032 Ekonomiks

UNIVERSITETI I TIRANËS 033 Financë

UNIVERSITETI I TIRANËS 034 Informatikë Ekonomike

UNIVERSITETI I TIRANËS 035 Administrim- Biznes ( Sarandë)

UNIVERSITETI I TIRANËS 036 Drejtësi

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 037 Mjekësi e Përgjithshme

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 038 Farmaci

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 039 Stomatologji

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 040 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 041 Mami

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 042 Teknikë e Lartë Laboratorike

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 043 Fizioterapi

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 044 Logopedi

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 045 Imazheri

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 046 Menaxhim Agrobiznesi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 047 Ekonomi dhe Politikë Agrare

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 048 Financë – Kontabilitet

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 049 Menaxhim i Turizmit Rural

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 050 Informatikë Biznesi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 051 Ekonomiks i Aplikuar

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 052 Mbrojtje Bimësh

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 053 Hortikulturë

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 054 Prodhim Bimor

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 055 Zootekni dhe Biznes Blegtoral

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 056 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 057 Agromjedis dhe Ekologji

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 058 Inxhinieri Agrare - Agromekanizim

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 059 Teknologji Agroushqimore

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 060 Vreshtari - Enologji

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 061 Mbarështim Pyjesh

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 062 Përpunim Druri

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 063 Mjekësi Veterinare

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 064 Menaxhim veterinar (2 vjecar)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 065 Inxhinieri Ndërtimi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 066 Inxhinieri Hidroteknike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 067 Inxhinieri Mjedisi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 068 Arkitekturë (Arkitekt)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 069 Arkitekturë (Urbanist)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 070 Inxhinieri Gjeodezi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 071 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 072 Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 073 Inxhinieri Mekatronike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 074 Inxhinieri Fizike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 075 Inxhinieri Matematike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 076 Inxhinieri Mekanike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 077 Inxhinieri Tekstile dhe Modë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 078 Inxhinieri Materiale

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 079 Inxhinieri Ekonomike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 080 Inxhinieri Gjeologjike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 081 Inxhinieri Gjeoburimesh

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 082 Inxhinieri Gjeoinformatikë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 083 Inxhinieri Gjeomjedis

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 084 Inxhinieri Elektronike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 085 Inxhinieri Informatike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 086 Inxhinieri Telekomunikacioni

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 087 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 088 Gjuhë dhe Kulturë Frënge

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 089 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 090 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 091 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 092 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 093 Filozofi - Sociologji

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 094 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 095 Matematikë - Informatikë

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 096 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 097 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 098 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 099 Mami (Infermier)

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 100 Administrim dhe Politika Sociale

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 101 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 102 Menaxhim

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 103 Administrim Biznesi në Marketing

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 104 Administrim Biznesi në Turizëm

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 105 Agroushqim

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 106 Agrobiznes

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 107 Inxhinieri Agronomike

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 108 Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 109 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 110 Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 111 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 112 Histori dhe Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 113 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 114 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 115 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 116 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 117 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 118 Gazetari

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 119 Gazetari - Anglisht

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 120 Gjuhë Shqipe dhe Rome

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 121 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 122 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 123 Teknologjitë e Informacionit

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 124 Teknologji Laboratori (2 vjeçar)

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 125 Fizikë Kompjuterike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 126 Matematikë Informatike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 127 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 128 Infermieri - Mami

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 129 Fizioterapi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 130 Logopedi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 131 Imazheri

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 132 Teknologji Laboratori

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 133 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 134 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 135 Edukim Qytetar

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 136 Punonjës Social

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 137 Filozofi - Sociologji

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 138 Psikologji

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 139 Edukim Fizik dhe Sporte

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 140 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 141 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 142 Ekonomia dhe e Drejta

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 143 Informatikë Ekonomike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 144 Ekonomi Turizmi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 145 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 146 Shkenca Juridike në Biznes

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 147 Shkenca Juridike në Sektorin Publik

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 148 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 149 Fizikë dhe Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 150 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 151 Matematikë-Informatikë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 152 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 153 Innfermieri e përgjithshme

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 154 Infermieri Mami

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 155 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 156 Gjuhë - Letërsi Shqipe

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 157 Gjuhë Letërsi Angleze

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 158 Gjuhë Letërsi Italiane

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 159 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 160 Histori dhe Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 161 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 162 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 163 Kontabilitet - Financë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 164 Administrim - Publik

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 165 Ekonomi Turizmi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 166 Gjuhë – Letërsi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 167 Gazetari dhe Komunikim

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 168 Histori

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 169 Gjeografi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 170 Matematikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 171 Fizikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 172 Informatikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 173 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 174 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 175 Infermieri (Mami)

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 176 Infermieri (Fizioterapi)

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 177 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 178 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 179 Psikologji

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 180 Punë Sociale

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 181 Edukim Fizik dhe Sporte

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 182 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 183 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 184 Turizëm

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 185 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 186 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 187 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 188 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 189 Drejtësi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 190 Pikturë e grafikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 191 Pedagogji muzikore

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 192 Matematikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 193 Fizikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 194 Shkenca Kompjuterike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 195 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 196 Informatikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 197 Inxhinieri Navale

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 198 Inxhinieri Mekanike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 199 Navigacion

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 200 Kimi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 201 Biologji

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 202 Inxhinieri Elektrike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 203 Administrim Biznesi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 204 Menaxhim Turizmi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 205 Ekonomiks

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 206 Financë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 207 Kontabilitet

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 208 Marketing

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 209 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 210 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 211 Pedagogji e Specializuar

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 212 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 213 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 214 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 215 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 216 Drejtësi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 217 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 218 Infermier Mami

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 219 Administrim Biznesi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 220 Menaxhim - Marketing

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 221 Shkenca Ekonomike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 222 Financë -Kontabilitet

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 223 Bankë Financë

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 224 Menaxhim Hotel Restorant

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 225 Menaxhim Turizëm Kulturor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 226 Menaxhim Turizëm Arkeologjik

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 227 Drejtësi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 228 Shkenca Politike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 229 Administrim Publik

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 230 Politikë Ekonomike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 231 Marrëdhënie me Publikun

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 232 Histori

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 233 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 234 Mami

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 235 Fizioterapi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 236 Navigacion dhe Peshkim Detar

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 237 Teknikë Elektrike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 238 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 239 Asistencë Stomatologji (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 240 Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 241 Menaxhim Transporti (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 242 Asistencë Ligjore (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 243 Asistencë Administrative (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 244 Teknologji Automobilash (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 245 Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 246 Informatikë Praktike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 247 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 248 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 249 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 250 Gjuhë Letërsi - Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 251 Gjermanisht-Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 252 Shkenca Kompjuterike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 253 Sistemet e Informacionit

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 254 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 255 Matematikë - Informatikë

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 256 Informatikë - Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 257 Multimedia dhe Televizioni Dixhital

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 258 Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 259 Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 260 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 261 Regji Filmi dhe Televizioni

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 262 Aktrim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 263 Regji

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 264 Skenografi - Kostumografi

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 265 Koreografi

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 266 Pikturë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 267 Skulpturë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 268 Muzikologji

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 269 Kompozim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 270 Dirizhim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 271 Piano

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 272 Violinë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 273 Violonçel

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 274 Violë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 275 Kitarë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 276 Kontrabas

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 277 Flaut

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 278 Oboe

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 279 Klarinetë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 280 Fagot

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 281 Korno

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 282 Trombë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 285 Kanto

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 286 Pedagogji Muzikore

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 287 Fizarmonikë Klasike
UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 288 Shkencat e Lëvizjes

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 289 Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit \

NDALOHET RIBOTIMI PA CITUAR BURIMIN
Share:

4 comments:

 1. ju lutem me thoni cfare mund te bej kam nje problem dhe une futem te ky linku dhe te njejtin problem kam dhe une....mua me jan ngaterruar deget ..ne sistem kam 3 dege te cilat me jan ndryshuar ...kam hedh te tjera dhe aty me dalin te tjera jo ato qem hedh te formulari psh kam hedh financ kontabilitet...ekonomiks i aplikuar dhe informatik biznesi tek UBT po ne sistem me dalin tjera financ kontabilitet ne durres informatik tirane dhe ekonomiks tirane

  ReplyDelete
 2. Me ndihmon ndonje , kam fituar degen fizioterapi ne elbasan , dhe shkova dhe bera pagesen 16 mij lek, problemi qendron se un sot pash qe kapa edhe degen infermieri dhe do e djeg fizioterapin , kam frik se mos kjo pagesa qe kam ber per kete fizioterapin mos mnxjerr ndonje problem??

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Pershendetje..
  Supozohet se ne postraundin e pare ose te dyte del fitues, si do te rregjistrohesh?
  Eshte e detyrueshme online? Apo duhet te rregjistrohesh ne sekretari te secilit fakultet?
  Ju lutem me ndihmoni..
  me ktheni prgj

  ReplyDelete

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts