Deget ne Universitetet Shqiptare

UNIVERSITETI I TIRANËS 001 Histori

UNIVERSITETI I TIRANËS 002 Gjeografi

UNIVERSITETI I TIRANËS 003 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I TIRANËS 004 Gazetari

UNIVERSITETI I TIRANËS 005 Arkeologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 006 Biologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 007 Bioteknologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 008 Matematikë

UNIVERSITETI I TIRANËS 009 Fizikë

UNIVERSITETI I TIRANËS 010 Informatikë


UNIVERSITETI I TIRANËS 011 Kimi

UNIVERSITETI I TIRANËS 012 Kimi dhe Teknologji Ushqimore

UNIVERSITETI I TIRANËS 013 Kimi Industriale dhe Mjedisore

UNIVERSITETI I TIRANËS 014 Inxhinieri Matematike dhe Informatike

UNIVERSITETI I TIRANËS 015 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

UNIVERSITETI I TIRANËS 016 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I TIRANËS 017 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I TIRANËS 018 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I TIRANËS 019 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I TIRANËS 020 Gjuhë Greke

UNIVERSITETI I TIRANËS 021 Gjuhë Turke

UNIVERSITETI I TIRANËS 022 Gjuhë Ruse

UNIVERSITETI I TIRANËS 023 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë - letërsi dhe qytetërim hispanik

UNIVERSITETI I TIRANËS 024 Gjuhë Angleze (Sarandë)

UNIVERSITETI I TIRANËS 025 Psikologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 026 Punë Sociale

UNIVERSITETI I TIRANËS 027 Filozofi

UNIVERSITETI I TIRANËS 028 Sociologji

UNIVERSITETI I TIRANËS 029 Shkenca Politike

UNIVERSITETI I TIRANËS 030 Administrim dhe Politika Sociale

UNIVERSITETI I TIRANËS 031 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I TIRANËS 032 Ekonomiks

UNIVERSITETI I TIRANËS 033 Financë

UNIVERSITETI I TIRANËS 034 Informatikë Ekonomike

UNIVERSITETI I TIRANËS 035 Administrim- Biznes ( Sarandë)

UNIVERSITETI I TIRANËS 036 Drejtësi

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 037 Mjekësi e Përgjithshme

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 038 Farmaci

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 039 Stomatologji

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 040 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 041 Mami

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 042 Teknikë e Lartë Laboratorike

  UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 043 Fizioterapi
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 044 Logopedi

UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 045 Imazheri

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 046 Menaxhim Agrobiznesi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 047 Ekonomi dhe Politikë Agrare

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 048 Financë – Kontabilitet

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 049 Menaxhim i Turizmit Rural

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 050 Informatikë Biznesi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 051 Ekonomiks i Aplikuar

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 052 Mbrojtje Bimësh

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 053 Hortikulturë

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 054 Prodhim Bimor

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 055 Zootekni dhe Biznes Blegtoral

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 056 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 057 Agromjedis dhe Ekologji

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 058 Inxhinieri Agrare - Agromekanizim

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 059 Teknologji Agroushqimore

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 060 Vreshtari - Enologji

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 061 Mbarështim Pyjesh

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 062 Përpunim Druri

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 063 Mjekësi Veterinare

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 064 Menaxhim veterinar (2 vjecar)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 065 Inxhinieri Ndërtimi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 066 Inxhinieri Hidroteknike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 067 Inxhinieri Mjedisi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 068 Arkitekturë (Arkitekt)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 069 Arkitekturë (Urbanist)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 070 Inxhinieri Gjeodezi

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 071 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 072 Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 073 Inxhinieri Mekatronike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 074 Inxhinieri Fizike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 075 Inxhinieri Matematike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 076 Inxhinieri Mekanike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 077 Inxhinieri Tekstile dhe Modë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 078 Inxhinieri Materiale

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 079 Inxhinieri Ekonomike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 080 Inxhinieri Gjeologjike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 081 Inxhinieri Gjeoburimesh

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 082 Inxhinieri Gjeoinformatikë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 083 Inxhinieri Gjeomjedis

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 084 Inxhinieri Elektronike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 085 Inxhinieri Informatike

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 086 Inxhinieri Telekomunikacioni

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 087 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 088 Gjuhë dhe Kulturë Frënge

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 089 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 090 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 091 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 092 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 093 Filozofi - Sociologji

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 094 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 095 Matematikë - Informatikë

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 096 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 097 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 098 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 099 Mami (Infermier)

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 100 Administrim dhe Politika Sociale

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 101 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 102 Menaxhim

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 103 Administrim Biznesi në Marketing

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 104 Administrim Biznesi në Turizëm

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 105 Agroushqim

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 106 Agrobiznes

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 107 Inxhinieri Agronomike

UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 108 Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 109 Gjuhë - Letërsi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 110 Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 111 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 112 Histori dhe Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 113 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 114 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 115 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 116 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 117 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 118 Gazetari

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 119 Gazetari - Anglisht

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 120 Gjuhë Shqipe dhe Rome

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 121 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 122 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 123 Teknologjitë e Informacionit

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 124 Teknologji Laboratori (2 vjeçar)

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 125 Fizikë Kompjuterike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 126 Matematikë Informatike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 127 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 128 Infermieri - Mami

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 129 Fizioterapi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 130 Logopedi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 131 Imazheri

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 132 Teknologji Laboratori

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 133 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 134 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 135 Edukim Qytetar

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 136 Punonjës Social

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 137 Filozofi - Sociologji

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 138 Psikologji

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 139 Edukim Fizik dhe Sporte

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 140 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 141 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 142 Ekonomia dhe e Drejta

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 143 Informatikë Ekonomike

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 144 Ekonomi Turizmi

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 145 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 146 Shkenca Juridike në Biznes

UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 147 Shkenca Juridike në Sektorin Publik

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 148 Biologji - Kimi

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 149 Fizikë dhe Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 150 Matematikë - Fizikë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 151 Matematikë-Informatikë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 152 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 153 Innfermieri e përgjithshme

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 154 Infermieri Mami

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 155 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 156 Gjuhë - Letërsi Shqipe

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 157 Gjuhë Letërsi Angleze

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 158 Gjuhë Letërsi Italiane

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 159 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 160 Histori dhe Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 161 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 162 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 163 Kontabilitet - Financë

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 164 Administrim - Publik

UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 165 Ekonomi Turizmi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 166 Gjuhë – Letërsi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 167 Gazetari dhe Komunikim

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 168 Histori

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 169 Gjeografi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 170 Matematikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 171 Fizikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 172 Informatikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 173 Biologji - Kimi

    UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 174 Infermieri e Përgjithshme<br />

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 175 Infermieri (Mami)

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 176 Infermieri (Fizioterapi)

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 177 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 178 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 179 Psikologji

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 180 Punë Sociale

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 181 Edukim Fizik dhe Sporte

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 182 Financë - Kontabilitet

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 183 Administrim - Biznes

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 184 Turizëm

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 185 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 186 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 187 Gjuhë Gjermane

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 188 Gjuhë Frënge

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 189 Drejtësi

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 190 Pikturë e grafikë

UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 191 Pedagogji muzikore

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 192 Matematikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 193 Fizikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 194 Shkenca Kompjuterike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 195 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 196 Informatikë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 197 Inxhinieri Navale

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 198 Inxhinieri Mekanike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 199 Navigacion

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 200 Kimi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 201 Biologji

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 202 Inxhinieri Elektrike

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 203 Administrim Biznesi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 204 Menaxhim Turizmi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 205 Ekonomiks

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 206 Financë

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 207 Kontabilitet

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 208 Marketing

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 209 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 210 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 211 Pedagogji e Specializuar

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 212 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 213 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 214 Gjuhë Italiane

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 215 Histori - Gjeografi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 216 Drejtësi

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 217 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 218 Infermier Mami

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 219 Administrim Biznesi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 220 Menaxhim - Marketing

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 221 Shkenca Ekonomike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 222 Financë -Kontabilitet

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 223 Bankë Financë

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 224 Menaxhim Hotel Restorant

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 225 Menaxhim Turizëm Kulturor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 226 Menaxhim Turizëm Arkeologjik

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 227 Drejtësi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 228 Shkenca Politike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 229 Administrim Publik

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 230 Politikë Ekonomike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 231 Marrëdhënie me Publikun

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 232 Histori

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 233 Infermieri e Përgjithshme

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 234 Mami

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 235 Fizioterapi

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 236 Navigacion dhe Peshkim Detar

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 237 Teknikë Elektrike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 238 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 239 Asistencë Stomatologji (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 240 Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 241 Menaxhim Transporti (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 242 Asistencë Ligjore (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 243 Asistencë Administrative (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 244 Teknologji Automobilash (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 245 Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 246 Informatikë Praktike (2- vjeçar)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 247 Gjuhë Angleze

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 248 Mësuesi për Arsimin Fillor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 249 Mësuesi për Arsimin Parashkollor

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 250 Gjuhë Letërsi - Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 251 Gjermanisht-Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 252 Shkenca Kompjuterike

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 253 Sistemet e Informacionit

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 254 Teknologji Informacioni

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 255 Matematikë - Informatikë

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 256 Informatikë - Anglisht

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 257 Multimedia dhe Televizioni Dixhital

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 258 Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 259 Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 260 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 261 Regji Filmi dhe Televizioni

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 262 Aktrim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 263 Regji

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 264 Skenografi - Kostumografi

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 265 Koreografi

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 266 Pikturë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 267 Skulpturë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 268 Muzikologji

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 269 Kompozim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 270 Dirizhim

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 271 Piano

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 272 Violinë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 273 Violonçel

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 274 Violë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 275 Kitarë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 276 Kontrabas

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 277 Flaut

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 278 Oboe

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 279 Klarinetë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 280 Fagot

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 281 Korno

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 282 Trombë

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 285 Kanto

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 286 Pedagogji Muzikore

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 287 Fizarmonikë Klasike
UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 288 Shkencat e Lëvizjes

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 289 Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit \

NDALOHET RIBOTIMI PA CITUAR BURIMIN Per me teper klikoni me poshte

Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts