Perjashtimet nga tarifa e studimit

Perjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit në masën 100 % të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve "Bachelor" dhe në masën 50 % për ciklin e dytë "Master i Shkencave", “Master Profesional” të gjitha kategoritë si mëposhtë:
a) personat që nuk shikojnë/dëgjojnë;
b) invalidët e punës dhe fëmijët e tyre;
c) invalidët;
ç) invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre;
d) jetimët;
dh) romët;
e) ballkano - egjiptianët;

ë) personi, njëri nga prindërit e të cilit është ndarë nga jeta, dhe familja, në këtë rast, përfiton ndihmë ekonomike nga njësia përkatëse e qeverisjes vendore;
f) ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë nga sistemi komunist ose fëmijët me prindër të dënuar politikë me heqje lirie;
g) fëmijët e policëve dhe të ushtarakëve të Forcave të Armatosura që kanë humbur jetën ose janë plagosur për shkak të detyrës;
gj) të prekurit nga HIV/AIDS.;
Filloni te dorëzoni dokumentacionin qe nevojitet. Pyesni edhe te sektretarite 
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts