Tipe ushtrimesh që nxënësi duhet të punojë për të qenë i përgatitur për Provimin e Maturës me Zgjedhje në gjuhën anglezea)      Tipet e ushtrimeve që mund të jepen në Reading Comprehension:

·         True or False
·         Multiple Choice (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna)
·         Arrangements of paragraphs (vendosja e paragrafëve sipas rendit të duhur në renditjen e ngjarjeve)
·         Sentence or phrase completion (plotësimi i kuptimit të një fjalie ose fraze në një tekst të caktuar mbi një temë të caktuar)
·         Open answers (përgjigje të
hapura ku nxënësi shpreh mendimin dhe vlerësimin e tij rreth një çështjeje ose pyetjeje të caktuar rreth tekstit)
·         Short answers (përgjigje të shkurtra, të dhëna me fraza ose fjali të shkurtra)
·         Matching (Bashkimi i një pjese teksti me një pjesë tjetër që mungon dhe e plotëson kuptimin e     tij në tërësi)

b)     Në përdorimin e gjuhës:

Tipet e ushtrimeve që do të përdoren në provimin me detyrim në gjuhën angleze mund të jenë të tipeve si më poshtë:
·         Multiple Choice (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna);

An example:
She hates -------.
A)    washing up
B)    To wash up
C)    Wash up
D)    To washing up

·         Gap-fill (plotësimi i fjalisë me gjetjen e një fjalie ose fraze të duhur me të cilën ka kuptim fjalia ose fraza);

Examples: 

Complete the sentences with a suitable word. 

a)      Jane doesn’t enjoy her job anymore. She is __________ because every day she does exactly the same thing.
b)      The more electricity you use, the __________ your bill will be.

·         Sentence Transformation (shndërrim fjalish duke e strukturuar ndyshe, por duke i ruajtur kuptimin fillestar);
An example:
Despite knowing the area, I got lost.  
Although 
 I got lost ____________________ the area well.

·         Word Formation exercises (ushtrime mbi mënyrat e fjalëformimit)
An example:
Write the correct word in the gap using the word given in capitals.
Having friends is extremely important, and most people spend a lot of time with them.
But is there another important type of (a) FRIEND ____________ that they may be missing out on?  Would having a pet be just as good? There is some (b) EVIDENT ____________to support this interesting (c) SUGGEST _____________. It is well-known that dogs can form strong bonds with    people, and can show signs of (d) HAPPY _________________if their owner suddenly leaves unexpectedly. In the same way, some people feel as close to their pets as to their human friends, gaining (e) STRONG ___________ and comfort from their animals. It seems that the (f) CONNECT ___________ between animals and people goes deeper than might be expected. Studies into the (g) BEHAVE ____________of the gorillas show that these creatures have (h) EMOTION _____________ relationships that are not so different from your own.
c)      Në temën me shkrim, nxëmësi duhet të jetë i aftë të prezantohet me punë të tilla si:

o   Argumentative essay (pros and cons on a certain topic)
o   Book, film, article Reviews (giving personal opinion and making a critical review)
o   Composition on a certain topic (fiction or non-fiction)
o   Formal requests letters, emails (job requests, hotel reservations, etc)

o   Letters of complaints, etc.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts