SI TE MESOJME PER PROVIMET ?

 Ngadalë afrohen dhe provimet e fundit para se të arrijë vera. Ju sjellim disa këshilla interesante që do t'ju ndihmojnë të keni rezultate të shkëlqyeshme në provimet e fundit.

1. Vendosni një timer.

Fillimisht, duhet ta keni cakun, "do të mësoj tërë pasditen". Në vend që të merrni tërë kohën e lirë që keni, vendosni vetes një kohë për punë kur duhet të mësoni dhe kështu vendosni një tajmer.

47 minuta - mësoni si të çmendur. Nuk ka kontrolla në internet. Caktoni cilat
detyra do ti kryeni gjatë kësaj kohe.

3 minuta - Kontrolloni internetin. Vendosni tajmerin përsëri dhe mos shtoni minuta.

6 minuta - Largohuni prej librave. Hani diçka, lëvizni pak, folni me ndonjë shok/shoqe.
Përsërisni këtë disa herë

2. Caktoni një qëllim specifik që do të mundeni ta përmbushni

Shkruani fjalinë: "Nuk do të bëj asgjë derisa nuk....." dhe përmbahuni kësaj fjalie.

3. Gjeni koleg për të mësuar


Zgjidhni shok/shoqe ose koleg/e që është po aq i/e përkushtuar ndaj mësimit. Sigurohuni të jetë dikush që është serioz si ju dhe që do t'ju motivojë të punoni.

Sëbashku kaloni konceptet, praktikoni provim, prezantime ose teste në gjuhë të huaja.


4. Bëhuni të përgjegjshëm

Përmbajuni planeve tuaja dhe mos hiqni dorë prej tyre. Nëse i keni premtuar vetes që nuk do ti kontrolloni rrjetet sociale, atëherë përmbahuni kësaj. Nëse keni thënë që do të mësoni 10 faqe në ditë, përmbahuni premtimit. Bëni plane që ta plotësoni detyrën. Vetëm në atë mënyrë do të arrini.Slowly approaching and exams last summer before they arrive. We bring you some interesting tips that will help you to have excellent results in recent tests.1. Set a timer.

Initially, you should be the goal, "I will teach you all afternoon." Rather than get all the free time you have, you set yourself a time when you had to learn the job and thus put a tajmer.

47 minutes - learn as crazy. There are no controls on the Internet. Set which tasks will perform during this time.

3 minutes - Check the Internet. Set tajmerin again and do not add minutes.

6 minutes - Depart from books. Eat something, move a little, talk with a friend / companion.
Repeat this several times2. Set a specific goal that you will be able to meet

Enter the phrase: "I will not do anything until ....." and Stick this sentence.

3. Find colleague to learn

Choose friend / friend or colleague / and which is equally / devoted to learning. Make sure to be someone who is serious to you and that will motivate you to work.Together switch concepts, practice oral examination, presentations or tests in foreign languages.

4. Be accountable

Stick to your plan and do not leave them alone. If you promised yourself that you would not check social networks, then Abstain this. If you said that you will learn 10 pages a day, To the promise. Make plans to complete the task. Only in that way will come.

Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts