Droni, kundër nxënësve kopjacë

Këtë muaj në Kinë mbi 9 milionë nxënës do t’i nënshtrohen provimit të maturës, që i jep të drejtën për të vazhduar studimet universitare, por autoritetet kanë njoftuar se janë vetëm 6.5 milionë vende të lira.

Konkurrenca e ashpër për një karrike në universitet, i vë në një presion të madh nxënësit kinezë, të cilët vazhdimisht kërkojnë forma të reja për të kopjuar.

Këtë vit, në Kinë do të përdoret droni anti-kopjim, i cili do të

fluturojë mbi nxënësit dhe do të monitorojë ata. Po ashtu, ai do të ndërpresë çfarëdo radio sinjali të dyshimtë në një shtrirje prej 500 metra.

Droni nuk do të bëjë asnjë zhurmë, ndërsa kur kap ndonjë sinjal të dyshimtë dërgon një njoftim në tabletin e mësuesit, bashkë me informacionin e detajuar se nga vjen sinjali.

Vitin e kaluar, autoritetet u alarmuan me metodat të cilat kishin përdorur nxënësit për të kopjuar. Një laps në stilin e James Bond, me një kamerë brenda që i bënte foto fletës së provimit dhe i dërgonte ato te dikush jashtë sallës së provimit.

Ky i fundit, pasi i kishte gjetur përgjigjet, ia tregonte nxënësit në provim, përmes kufjeve të cilat nxënësi i kishte vendosur me kohë dhe i kishte lidhur me celular e që nuk dallohen nga mësuesit.


©TOP CHANNEL
This month in China over 9 million students will take Matura exam, which gives the right to pursue graduate studies, but the authorities have announced that they are only 6.5 million vacancies.

Fierce competition for a university chair, puts a lot of pressure on Chinese students, who constantly seek new forms copy.

This year, China will Droni used anti-copying, which will be
fly on students and monitor them. Also, he would stop any suspicious radio signal at a stretch of 500 meters.

Droni do not make any noise, and when he picked up a suspicious signal sends a notice to the teacher's tablet, along with detailed information from the signal comes.

Last year, authorities were alerted to the methods that were used students to copy. A pencil in the style of James Bond, with a camera inside that made photo exam voucher and send them to someone outside the exam hall.


The latter, having found answers to show the students the exam, through which the student headphone decided on time and had connected with mobile and which are not distinguished by teachers.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts