Cfare do te permbaje provimi i matematikes ?

Nr
Linjat
Nënlinjat
1
Numri dhe veprimet me numra
-          Bashkësitë numerike, veprime me numra
-          Matematika dhe financa e jetës së përditshme
2
Algjebra
-          Shprehjet shkronjore
-          Zgjidhja e ekuacioneve, inekuacioneve, sistemeve

3
Matja
-          Matje jo të drejtpërdrejta
-          Matje me formula
4
Gjeometria
-          Gjeometria në plan
-          Gjeometria në hapësirë
-          Vijat e gradës së dytë
5
Funksioni
-          Kuptimi dhe paraqitja e funksionit
-           Funksioni dhe limiti
6
Njehsimi diferencial e integral
-          Derivati
-          Njehsimi integral
7
Statistikë, probabilitet dhe kombinatorikë

-          Statistikë
-          Probabilitet
-          Elemente të njehsimit kombinator

4. Tabela e peshave sipas linjave në përqindje
Nr
Linjat
Përqindja
1
Numri dhe veprimet me numra
 7%
2
Matja
10%
3
Algjebra
10%
4
Funksioni
15%
5
Gjeometria
25%
6
Njehsimi diferencial e integral
20%
7
Statistikë, probabilitet dhe kombinatorikë
13%

Totali
100%
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts