VENDET EVROPIANE TEK TË CILAT STUDIMI ËSHTË MË I LIRË

Në shumicën e vendeve në Evropë, arsimi është me të vërtetë me i lirë se ne vendet e Ballkanit. Raporti më i fundit i bërë nga Komisioni Evropian tregon se në Evropë ka dallime të mëdha në shumën e studentëve të shkollimit, bursa dhe kredi.

Pagesa e shkollimit është më e larta në Angli, ku nuk paguhet gjatë studimit, por pas marrjes së diplomës kur studentëve të ardhurat u kalojnë ne një nivel të caktuar. Në Irlandë, Itali, Letoni, Lituania, Hungari, Slloveni dhe Holand, studentët paguajnë shkollimin relativisht të lartë, por një përqindje e madhe e nxënësve që marrin bursa të cilat
në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon pagesat e shkollimin te tyre.

Kushtet më të mira për të studiuar patjetër që jane ne shtetet Skandinave, sidomos në Suedi, Finlandë dhe Danimarkë, ku nuk ka pagesa per shkollim. Bursa marrin gati 60 dhe 100% të nxënësve. Kushte më të mira në Ballkan ofron Sllovenia, në të cilen 85% e nxënësve nuk e paguajnë shkollimin dhe gjithashtu marrin bursë 27%. Turqia gjithashtu ka shkollim te lire, dhe një e treta e studentëve marrin ndihmë financiare.


In most countries in Europe, education is really cheaper than in the Balkans. The latest report of the European Commission shows that in Europe there are big differences in the amount of students of education, scholarships and loans.

Tuition is the highest in England, which is not paid during the study, but after receiving the diploma when students spend revenues in a given level. In Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Slovenia and the Netherlands, students pay tuition relatively high, but a large percentage of students receiving scholarships that
significantly reduces their school fees.


The best conditions to study certainly are in Scandinavian countries, especially Sweden, Finland and Denmark, where there is no payment for tuition. Bursa take about 60 and 100% of the students. Better conditions in the Balkans offers Slovenia, in which 85% of students do not pay tuition and also take stock 27%. Turkey also has free education, and a third of the students receive financial aid.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts