VENDE KU ARSIMI I LARTË ËSHTË FALAS

Për momentin, shume vende në botë ofrojnë arsim të lartë falas për studentët e tyre. Disa prej tyre ofrojnë arsim falas edhe për studentët e huaj, si p.sh Gjermania. Cilat janë shtetet tjera?
Gjermania

Gjermania ka universitete të shkëlqyeshme, megjithatë, arsimi është falas. Ky është një shans i shkëlqyeshëm për të fituar diplomë nga një universitet i pranuar në botë, pa paguar shpenzime shkollimi. Në Gjermani janë rreth 900 programe në gjuhën angleze.

Finlanda


Arsimi është falas edhe këtu. Ofrohen shumë programe falas në
gjuhën angleze.

Franca 

Në Francë janë 76 programe në gjuhën angleze. Universitetet private janë të shtrenjta, por ato shtetërore, që konsiderohen si më të mira, kërkojnë një shumë të vogël për regjistrim (rreth 200 euro).

Suedia

Suedia është vendi më i pasur skandinavik. Në 35 universitete të vendit ofrohen mbi 900 programe në gjuhën angleze. Por, arsimi falas vlen vetëm për programet e doktoratës.

Norvegjia

Sistemi arsimor norvegjez është i ngjajshëm me atë amerikan. Norvegjia është vend i shtrenjtë, por arsimi i lartë është falas për studentët vendas dhe të huaj.

Sllovenia

Në Slloveni janë rreth 150 programe. Studentët e huaj paguajnë një shumë të vogël për regjistrim. 

Brazili
Universitetet shtetërore në Brazil kërkojnë një shumë të vogël për regjistrim. Dy prej universiteteve të tyre vazhdimisht gjenden në listën e më të mirëve në botë. Por, shumica e programeve janë në portugisht.

For the moment, most countries in the world offer free higher education for their students. Some of them offer free education for foreign students, as p.sh Germany. What are other countries?

Germany

Germany has excellent universities, however, education is free. This is a great chance to earn a degree from a recognized university in the world, without paying educational expenses. In Germany there are about 900 programs in English.

Finland

Education is free here. Many free programs offered in English.

France

In France there are 76 programs in English. Private universities are expensive, but the state, which are considered the best, a very small require registration (about 200 euros).

Sweden

Sweden is the richest Scandinavian country. In the country's 35 universities offer more than 900 programs in English. But free education applies only to doctoral programs.

Norway

Norwegian educational system is similar to the American. Norway is rather expensive, but higher education is free for local and foreign students.

Slovenia

In Slovenia there are about 150 programs. Foreign students pay a small amount for registration.

Brazil


State universities in Brazil require a small amount for registration. Two of their universities are increasingly on the list of the best in the world. However, most programs are in Portuguese.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts