Shembuj pyetjesh per provimin e Anglishtes me detyrim


                                            

·         Multiple Choice (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna);
Example:

She hates -------.
A)    washing up
B)    To wash up
C)    Wash up
D)    To washing up

·         Gap-fill (plotësimi i fjalisë me
gjetjen e një fjalie ose fraze të duhur me të cilën ka kuptim fjalia ose fraza);
Example:
                                       
1) Anne -------- (repair) her bike next week.
2) We -------- (do) the washing by 8 o'clock.

·         Sentence Transformation (shndërrim fjalish duke e strukturuar ndyshe, por duke i ruajtur kuptimin fillestar);

Example:

Despite knowing the area, I got lost.                                                                                                                                                                                                                        
Although                                                                                                                                                                                           I got lost ____________________ the area well.

·         Word Formation exercises (ushtrime mbi mënyrat e fjalëformimit)
Example:

Match the adjectives with the correct prefixes.                                            

A                                 B

Polite                           ir          _____________
Regular                        un        _____________
Known                        im        _____________  
Organized                               in         _____________
Formal                        dis       _____________


Në temën me shkrim, nxënësi duhet të jetë i aftë të prezantohet me punë të tilla si: 

- Email formal ose jo formal
- Letër formale ose jo formale
- Përshkrim - Ritregim
- Përmbledhje
- Ese përshkruese  


Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts