Shembuj pyetjesh per Italisht , Frengjisht me detyrim.

a)      Tipet e ushtrimeve që mund të jepen në Reading Comprehension:

 • Vrai ou faux vertet /gabuar
 • Choix Multiples  (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna)
 • Mettre en ordre des paragraphes  (vendosja e paragrafëve sipas rendit të duhur në renditjen e ngjarjeve)
 • Compléter les phrases  (plotësimi i kuptimit të një fjalie ose fraze në një tekst të caktuar mbi një temë të caktuar)
 • Réponses ouvertes  (përgjigje të hapura ku nxënësi shpreh mendimin dhe vlerësimin e tij rreth një çështjeje ose pyetjeje të caktuar rreth tekstit)
 • Exercices de grammaires ( ushtrime gramatike)
b)     Në përdorimin e gjuhës:

Tipet e ushtrimeve që do të përdoren në provimin me detyrim në gjuhën Frënge mund të jenë të tipeve si më poshtë:

·         Choix Multiples (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna);
Exemples

L’émission musicale ___________ ce journaliste anime sur TV5 est vraiment passionnante.
A) dont
B) où
C) que
D) qui

·         Entourer la forme du verbe qui convient :

On (était- a été) en mars je me souviens encore que, dehors, la neige (tombait – est tombée).


·         Mettez les mots dans l’ordre pour former une phrase

1toi/et/tu/-/que/ton/as/ce/étudiant/ ?/avec/numéro/d’


c)      Në temën me shkrim, nxëmësi duhet të jetë i aftë të prezantohet me punë të tilla si:

·         Email formal ose joformal
·         Letër formale ose joformale
·         Përshkrim
·         Ritregim
·         Përmbledhje

Tipet e ushtrimeve që mund të jepen në : Të Lexuarit dhe të Kuptuarit

 • Scelta Multipla (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna)
 • Vendosja e paragrafëve sipas rendit të duhur në renditjen e ngjarjeve.
 • Plotësimi i kuptimit të një fjalie ose fraze në një tekst të caktuar mbi një temë të caktuar
 • Përgjigje të hapura ku nxënësi shpreh mendimin dhe vlerësimin e tij rreth një çështjeje ose pyetjeje të caktuar rreth tekstit.
 • Përgjigje të shkurtra, të dhëna me fraza ose fjali të shkurtra
 • Bashkimi i një pjese teksti me një pjesë tjetër që mungon dhe e plotëson kuptimin e  tij në tërësi

Në përdorimin e gjuhës:

Tipet e ushtrimeve që do të përdoren në provimin me detyrim në gjuhën italiane mund të jenë të tipeve si më poshtë:

 • Scelta Multipla (përzgjedhje e alternativës së saktë nga 4 ose 5 alternativat e dhëna);
Es.

Mi fido-------.
A)    Da te
B)    Su te
C)    Di te
D)    A te

 • Plotësimi i fjalisë me gjetjen e një fjalie ose fraze të duhur me të cilën ka kuptim fjalia;
Es.
                                       
1)      Io penso che lui (arrivare) …………….alle 8.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ushtrime mbi mënyrat e fjalëformimit

Es:attivo- inattivo, abile – disabile ecc


Në temën me shkrim, nxënësi duhet të jetë i aftë të prezantohet me punë të tilla si:

 • Email formal ose joformal
 • Letër formale ose joformale
 • Përshkrim
 • Ritregim
 • Përmbledhje
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts