Punet me stresuese te vitit 2015

Të gjithë mendojnë që puna që bëjnë është më stresuesja, por “CareerCast” ka bërë një klasifikim të punëve më stresuese për vitin 2015. Njerëzit që bëjnë këto punë ballafaqohen me rrezik për humbjen e jetës ose kanë një lodhje të madhe psikologjike. Sidoqoftë, më poshtë po ju rendisim punët më stresuese për këtë vit kalendarik. 

1. Zjarrëfikës – Përballen gjithmonë me situata kur vihet në pikëpyetje edhe jeta e tyre. “Luftojnë” flakët, ndërsa kjo nuk është puna e vetme që bëjnë. Ata shpesh asistojnë edhe në raste tjera emergjente, kryesisht fatkeqësi natyrore.

2. Ushtar – Djemtë dhe vajzat që duhen të jeni në gatishmëri dhe të përgatitur për më të keqen. Shërbimi ushtarak cilësohet si puna e dytë më stresuese për vitin 2015, kjo edhe për faktin që jeta e ushtarit nuk është shumë e rëndësishme, para rrezikut që i kanoset vendit.

3. Gjeneral ushtarak – Përgjegjës për gjithçka ndodh në lidhje me ushtrinë. Operacionet e dështuara, humbjet e jetëve të njerëzve dhe të ushtarëve janë disa prej përgjegjësive që mbart mbi supe një gjeneral.

4. Pilot – Të kesh të drejtë të drejtosh një avion duhet të kalosh nëpër stërvitje dhe provime shumë të vështira. Gabimi më i vogël do të thotë qindra jetë të humbura në pak minuta, prandaj jo më kot cilësohet si një ndër punët më stresuese.

5. Polic –

Motoja kryesore e një polici është “të mbrosh dhe të shërbesh”. Në kaq pak fjalë mund të marrësh me mend stresin që mund të kenë policët. Ata detyrohen të mbrojnë shtetasit e tyre, por në të njëjtën kohë edhe t'u shërbejnë me përgjegjshmëri.

6. Aktor – Natyra e stresit për aktorët është shumë ndryshme nga ata që bëjnë punët e sipër shënuara. Puna e një aktori me kohë të plotë është shumë e vështirë. Ata ndonjëherë detyrohen të bëjnë “jetë të dyfishtë”, nëse duan që të përcjellin emocionet e personazhit që luajnë.

7. Moderator – Duhet të jenë gjithmonë perfekt. Nuk u tolerohen gabime, pasi njerëzit shohin tek ata përsosmërinë. Para çdo emisioni detyrohen të futen në "botën" e temës që zgjedhin për ta trajtuar, duke lexuar materiale dhe raporte të ndryshme.

8. Koordinator i eventeve – Pavarësisht se me çfarë eventi merreni, nëse jeni kordinator do t'ju sjellë shumë stres. Deri në përfundimin e një eventi kalohet në shumë sfida dhe duhet të jeni gjithmonë në kohë.

9. Fotoreporter – A keni parë një foto që ju ka lënë pa frymë në gazetë ose ueb? Atëherë është koha të falenderoni një fotoreporter, që ndoshta në disa raste rrezikon jetën e tij për të shkrepur aparatin në momentin e duhur.

10. Gazetar – Syri dhe veshi i publikut. Është detyrim i personave që merren me gazetari t’i tregojnë popullit se çfarë po ndodh në të vërtetë. Në shumë raste arrijnë të lëkundin bazat e një shteti dhe të trondisin sistemet.© Top Channel

Everyone thinks that the work they do is more stressful, but "CareerCast" has become a more stressful classification works for 2015. People who do these jobs are faced with the risk of losing life or have a psychological exhaustion. However, below are the most stressful things you list it for this calendar year.

1. firefighters - always face situations when questioned, even their lives. "Struggle" blaze, while this is not the only work they do. They often assist in other emergency cases, primarily natural disaster.

2. Soldier - Boys and girls need to be on the alert and prepared for the worst. Military service is considered as the second most stressful job in 2015, also for the fact that the soldier's life is not more important, danger that threatens the country.

3. military General - responsible for everything that takes place in connection with the military. Failed operations, losses of human lives and the soldiers are some of the responsibilities that carries on his shoulders a general.

4. Pilot - To have the right to direct a plane must pass through drills and tests more difficult. The slightest mistake will mean hundreds of lives lost in minutes, not in vain therefore considered as one of the most stressful jobs.

5. Police - the main motto of a police officer is "to protect and to serve". In so few words can you imagine the stress that may have the cops. They are forced to protect their citizens, but at the same time serve responsibly.

6. Actor - Nature of stress for the players is different from those listed above do work. The work of a full-time actor is very difficult. They are sometimes forced to do "double life", if you want to convey the emotions of the character you play.

7. Moderator - must always be perfect. No mistakes are tolerated, as people look to them excellence. Before each show forced to enter the "world" of the topic they choose to address, reading material and various reports.

8. Events Coordinator - Regardless of what event deal, if you're the coordinator will bring you a lot of stress. Until the end of an event passed in many challenges and need to be always on time.

9. Photographers - Do you see a picture that you have breathtaking in the newspaper or the web? Then it's time to thank a photographer, perhaps in some cases endanger his life fired at the appropriate device.


10. Journalist - eye and ear of the public. It is the obligation of people dealing with the journalist to show people what is really going on. In many cases they fail to shake the foundations of a state of shock and systems.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts