PSE DUHET TA MËSONI GJUHËN GJERMANE ?

 Të gjithë shpejtojnë për ta zotëruar gjuhën angleze, edhe atë me të drejtë. Ajo është gjuha e sotme ndërkombëtare. Megjithatë, të mësuarit e një gjuhe tjetër mundet poashtu tju ndihmojë. Për shembull, njohuritë nga gjuha gjermane kanë shumë anë të mira. Pse duhet ta mësoni pikërisht këtë gjuhë?

                                      klln

Për të fituar punë më të mirë


Gjermania ka ekonominë më të mirë në Bashkimin Evropian. Ajo është shtëpia e shumë korporatave ndërkombëtare dhe shteti ofron shumë mundësi punësimi. Punëtorët e aftë gjithmonë nevojiten, pa marrë parasysh në cilën fushë.

Sepse është më lehtë sesa që mendoni

Kjo gjuhë ka shumë fjalë të ngjajshme me anglishten, kështu që ata që veçse e flasin anglishten do ta mësojnë gjermanishten më shpejt.

Për të arritur diçka


Edhepse ka disa fjalë të lehta, gramatika gjermane është shumë e komplikuar dhe për ta mësuar atë paraqet një arritje të madhe.

Për të pasur çati mbi kokë


Po shpërnguleni në Gjermani? Me fat në kërkimin e shokëve të dhomës. Mos u çuditni nëse shkoni në intervista për tu zgjidhur nga një shok i dhomës në Gjermani. Të folurit e gjuhës sigurisht do tju ndihmojë shumë.

Për të studiuar


Gjermania ofron shumë bursa dhe programe për mbështetje financiare të studentëve të huaj. Shumë studentë shkojnë në Gjermani për studime.

Për tu dukur të mençur

Gjuha gjermane ka disa personazhe të mrekullueshme Gëte, Marksi, Kafka... A nuk do të ishte e shkëlqyeshme të mundeni ti lexoni veprat e tyre në gjuhën origjinale?

Sepse është lirë

Të mësuarit e gjuhës gjermane nuk është shtrenjtë si më parë. Mund të regjistroheni në kurs të përshpejtuar dhe të merrni çertifikatë për pak para.

All speed to master English, and it rightly. It is today's international language. However, learning of another language can also help. For example, knowledge of the German language have very good side. Why should you learn precisely this language?

                                      klln

To gain better jobs

Germany has the best economy in the European Union. It is
home to many international corporations and the state provides more employment opportunities. Skilled workers always needed, no matter in what field.

It is easier than you think

This language has many words similar to English, so those who only speak English will learn German quickly.

To achieve something

Although there are some easy words, German grammar is very complicated and to learn it is a great achievement.

To have a roof over head

If you move to Germany? Lucky in search of the room mates. Do not be surprised if you go in the interviews to be resolved by a friend of the room in Germany. Speaking the language course will help you a lot.

To study

Germany offers many scholarships and financial support programs for foreign students. Many students go to Germany to study.

Smart doggy

The German language has some wonderful characters Goethe, Marx, Kafka ... Would not it be wonderful to you can read their works in their original language?

Because it is cheap

Learning the German language is not as expensive as before. You can subscribe to the accelerated course and get a certificate for less money.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts