Obama propozon studime falas ne Amerike

Për të studiuar në Amerikë shumica e studentëve në vendin tonë vetëm mund të ëndërrojnë veçanërisht për shkak të pagesës të lartë, dhe shumë studentë nga Amerika marrin hua ose kredi për t'u regjistruar në fakultet.Por, me propozimin e rri presidenti Barak Obama thotë se për studentët përgjegjës dhe punëtorë do të japin arsim falas brenda dy viteve. Kështu do të zvogëlojë numrin e të rinjve në krye, dhe do të rrisë numrin e
të punësuarve.

Kërkesat që studentët duhet të plotësojnë në mënyrë që të jenë të përjashtuar nga pagesa është që të jenë të pranishëm në më shumë se gjysmën e ligjëratave publike, dhe mos të jenë me mesatare nën 2,9 GPA (Grade point avarage).

Cilat janë avantazhet dhe pse Obama vendosi këtë hap, shohim videon më poshtë.To study in America most of the students in our country can only dream especially due to higher payment, and many students from America to borrow or loan to enroll in college.But, on the proposal of President Barack Obama steer says to charge students and workers will provide free education within two years. So will reduce the number of young people at the top, and will increase the number of employees.

Requirements that students must meet in order to be exempt from the payment is to be present in more than half of public lectures, and not be under 2.9 average GPA (grade point avarage).


What are the advantages and why Obama decided this step, see the video below.


Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts