Paraja apo pasioni: cila realisht ju motivon më tepër në punë?


Të punosh për paraPërgjigja më e saktë e pyetjes së mësipërme do të ishte – punoni që të paguheni. Kjo është e vërtetë për personat të cilët nuk kanë një profesion. Në termat e hierarkisë së Maslow-t kjo është pothuajse  drejt majës së piramidës. Kjo përfaqëson nevojat bazë që jeni në gjendje të paguani në jetë- të sigurosh ushqimin, akomodimin etj. Interesante është se shumë prej nesh mund të jetojnë lehtësisht me një pjesëz të pagës që fitojnë. Ekzistojnë njerëz në cdo kohe që e lenë punën dhe shpenzojnë një ose dy vjet duke fituar shumë pak në një punë të re derisa arrijnë përsëri të fitojnë krahasimisht atë c’ka fitonin më parë.
Paraja të jep siguri dhe shprehet në vlerë numerike për atë cfarë jep. Ajo ndërthuret me vetëbesimin tuaj dhe mund të jetë një motivues potencial.
Këto janë forma të ndryshme të të punuarit për para. Shumë njerëz mund
të punojnë nga ora 9- 5 në punë jo sfiduese/ nxitëse kështuqë ata mund të mbulojnë kostot bazë dhe të shpenzojnë mbrëmjet dhe fundjavat për të bërë cfarë ata duan.
Të punosh për statusKur ju filloni të shkoni përtej nevojave bazë për para dhe të flisni për përfitimet nga puna , të mirat sociale fillojnë të shfaqen. Kur dikush punon për një kompani të madhe  me reputacion të lartë, përshtatet  në një mënyrë të tillë që të ruajë përfitimet. Sepse puna plotëson së tepërmi jetën tuaj, identiteti juaj lidhet me kompaninë ku punoni dhe punën që ju bëni. Nëse i thua dikujt se jeni ekonomist ju do të keni një reagim të caktuar. Nëse i thoni se jeni ekonomist për një nga kompanitë më të mëdha ju me shumë mundësi do të shihni një reagim ndryshe në sajë të supozimit se paga juaj është më e lartë.
Të punosh për një status vjen në shumë forma- nuk është thjesht i lidhur me prestigjin. Shumë njerëz punojnë me krenari për organizata jo-fitimprurëse.
Të punosh për arritjeKur kontrolloni me një mënyrë matëse punën e dikujt dhe i shikon rezultatet, fiksimi ndaj numrave dhe arritjet e vazhdueshme do të jenë befasuese. Kjo mund të bëhet një lojë për disa njerëz kur ata vazhdimisht përpiqen të kalojnë ‘pikët’ e shënuara në nivelin e mëparshëm. Aq gjatë sa niveli i ardhshëm do të jetë i arritshëm kjo bëhet pjesë e rëndësishme e asaj që njerëzit duan të bëjnë cdo ditë. Përtej nivelit të detyrës dhe perspektivës së karrierës, arritjet janë shpesh të lidhura në avancimin e karrierës. Përpjekjet për të arritur një nivel më të lartë në organizatë është një pjesë shumë e rendësishme e faktit se pse njerëzit përpiqen për më të mirën e tyre. Kjo duket si ato historitë e ditëve të sotme rreth njeriut që filloi pune në një zyrë poste dhe përfundoi si shef ekzekutiv, por mendësitë ende ekzistojne si : nëse punoni shumë dhe bëni cfarë është e nevojshme do të arrini shumë ne jetë.
Të punosh për të krijuarFlitet shumë për kënaqësitë që të sjell puna. Do te jeni të kenaqur nëse do te keni një shef që nuk është pasiv. Do të jeni  të kënaqur nëse mjedisi juaj i punës nuk është stresues. Në vend që të shikoni cfarë nuk është puna juaj, motivuesi i arritjeve shikon se cfarë është puna juaj. Kur puna të jep mundësi që të keni lidhje/kontakt me njerëz të tjerë dhe me botën në përgjithësi pagesa dhe statusi social tenton të venitet. Edhe shanci për t’u promovuar bëhet I parëndësishëm kur ju e gjeni veten duke bërë gjëra që me të vërtetë nuk ju interesojnë. Thënia është e vërtetë- nëse bëni atë cfarë doni, ju  nuk do të punoni asnjë ditë në jetën tuaj. Disa pensionistë vazhdojnë të konsultojnë, udhëhëqin dhe të mbajnë lidhje me kolegët e vjetër të punës për stimulimin intelektual dhe kënaqësinë që të jep puna.
Të punosh për të qenë pjesë e një skuadre argëtueseDisa njerez inspirohen së tepërmi nga njerëzit me të cilët punojnë- karakteristikat e tyre, mundësitë për të bashkëpunuar dhe miqësitë në punë.Njerëzit më të cilët punoni mund t’ju bëhen si të familjes dhe t’ju japin kënaqësi të pafund. Kjo ndodh sepse  deshironi të ndihmoni dhe trajnoni të tjerët për arritje. Ose kënaqësia e të parit se skuadra juaj ndihmon të tjerët përmes punës mund të jetë vërtetë inspiruese.
Të punosh për të dalë në pensionKur  filloni të mendoni eksperiencën e gjithë jetës, shumë njerëz do te shpreheshin se cfarë pozicioni do donin të kishin kur të dalin në pension. Kjo kthehet në ideal i  krijuar përmes një investimi që ka ardhur gjatë viteve. Një pension i parakoshëm është ëndërr për shumë njerëz. Cuditërisht, kur e shikon kjo nënkupton se shumë prej nesh punojnë në mënyrë që të mos punojnë. Kjo është një kënaqësi e vonuar, me qëllim për të ruajtur vlerat.Të marrësh parasysh gjithë variacioin e motivuesve në punë vërtet ju ndihmon të jeni elastik. Kur jeni duke ecur përmes një toke të ashpër dhe pyesni se nga do të vijë motivimi pikërisht aty është mirë të merrni parasysh të gjitha të mirat që sjell puna.Puna kërkon përpjekje, ajo është si nje taksë dhe gjithashtu duhet vazhdimisht të kujtoni veten tuaj se gjithcka beni e  bëni për arsye që  te pasuroni jetën tuaj.
© Womensagenda
Working for money
The most accurate answer to this question would be - work to get paid. This is true for people who do not have a profession. In terms of Maslow's hierarchy-t it is almost to the top of the pyramid. This represents the basic needs that are able to pay to be- to obtain food, accommodation etc. Interesting is that many of us can live easily with a fraction of the salary they earn. There are people in every time they leave work and spend one or two years gaining very little in a new job until arriving again to earn comparably what is to win ago.
Money gives security and expressed in numerical value for what one gives. It is entwined with your self-esteem and could be a potential motivator.
These are different forms of working for money. Many people can work from 9- 5 pm non-challenging work / incentive so they can cover basic costs and spend evenings and weekends to do what they want.
Working status
When you start to go beyond the basic needs for money and talk about the benefits of work, social benefits begin to appear. When someone works for a large company with high reputation, it fits in such a way as to maintain the benefits. For work greatly complements your life, your identity is related to the company where you work and do work. If you tell someone that you are an economist you will have a certain reaction. If you say that you are an economist for one of the largest companies you will likely see a different reaction due to the assumption that your salary is higher.
Working for a status comes in many reformatted not simply in terms of prestige. Many people work with pride for non-profit organizations.
Working for achievement
When a measurement check one's work and look at the results, the fixation on numbers and continuing achievements will be surprising. This may be a game to some people when they are constantly trying to pass the points' scored in the previous level. As long as the next level will be available this becomes an important part of what people want to do every day. Beyond the level of duty and career prospects, achievements are often related to career advancement. Attempts to reach a higher level in the organization is a very important part of why people try their best. It seems like those stories today about the man who began working in a post office and ended up as chief executive, but mentalities still exist such as: if you work hard and do what is necessary to achieve more in life.
Working to create
We talk much about the pleasures that bring jobs. Will you be happy if you will have a head that is not passive. Would you be satisfied if your work environment is not stressful. Rather than see what is not your job, achievement motivator see what is your job. When work allows you to have links / contact with other people and with the world at large payments and social status tends to wane. Also a chance to promote becomes trivial when you find yourself doing things that really do not interest you. Truthfulness saying is if you make it what you want, you will not work a single day in your life. Some retirees continue to consult, manage and liaise with old work colleagues for intellectual stimulation and satisfaction that gives the work.
The work to be part of a fun team
Some people greatly inspired by people who punojnë- their characteristics, opportunities for collaboration and friendship in punë.Njerëzit more who do may become like family and give you endless pleasure. This is because you want to help and train others for achievement. Or the satisfaction of seeing that your team helps others through the work can be really inspiring.
Working to retire
When you start to feel the experience of life, many people will speak about what position would want to have when you retire. This return to the ideal of creating through an investment that has come over the years. A parakoshëm pension is dream for many people. Surprisingly, when it deems this means that many of us work in order not to work. This is a fun challenge, in order to maintain all variacioin vlerat.Të take account of the motivators at work helps you really resilient. When you are walking through a harsh land and ask that the motivation will come exactly it is good to consider all the benefits puna.Puna requires effort, it is like a tax and should constantly remind yourself that do everything you do for reasons to enrich your life.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts