Nxënësit vonohen për në shkollë? Ja zgjidhja britanike

Nxënësit vonohen për në shkollë? Ja zgjidhja britanike
Nga shtatori i këtij viti, në Britaninë e Madhe do të aplikohen gjoba për të gjithë prindërit, fëmijët e të cilëve do të vonohen për në shkollë. Kjo masë ndëshkimi vjen pas inciativës së disa shkollave, ndërsa deri më tani është mirëpritur edhe nga 500 të tjera.

Çdo prind do të gjobitet me
60 paund, ndërsa në rast se nuk shlyen detyrimet deri në 21 ditë, atëherë ajo do të dyfishohet në 120 paund. Prindi rrezikon edhe burgun, nëse nuk paguan gjobën deri në një afat të caktuar nga shkolla.

Deparatamenti për Edukim, që është pjesë e qeverisë, dëshiron që prindërit të jenë më të përgjegjshëm, pasi mësimdhënësit kanë shumë ankesa. Edhe më parë janë aplikuar gjoba kur fëmijët janë vonuar në shkolla, por ato nuk kanë qenë kaq të ashpra.

Ndërkohë, Margaret Morrissey nga Këshilli i Prindërve, është shprehur se masat e reja që do fillojnë të aplikohen nga shtatori, mund të jenë të ekzagjeruara. “Disa prindër do të vihen në vështirësi për t'i paguar këto gjoba. Mendoj se është paksa e ekzagjeruar. Me ato para, ata mund të blejnë diçka tjetër për familjet e tyre”, është shprehur ajo.


©Top Channel

Students late for school? Here British solution

Students late for school? Here British solution
From September this year, the UK will be fines for all parents whose children will be late for school. This measure of punishment comes after several schools initiative, and until now has been welcomed by the other 500.

Each parent will be fined 60 pounds, and if you do not pay the liabilities up to 21 days, then it will be doubled to 120 pounds. Parents also threatens jail, if not pay the fine to a term assigned by the school.

The Department for Education, which is part of the government, wants parents to be more responsible, because teachers have many complaints. Even before fines are applied when children are delayed in school, but they were not so strong.

Meanwhile, Margaret Morrissey of the Parents' Council, said that the new measures will apply from the start of September, could be overstated. "Some parents will be put in difficulty to pay these fines. I think it is somewhat exaggerated. With that money, they can buy something else for their families, "she said.


 
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts