Pranimi ne universitet me KONKURIM

Matura Shtetërore do të jetë një provim dalës, por jo hyrës për në institucionet e arsimit të lartë. Ligji i arsimit të lartë saktëson se gjatë vitit të ardhshëm akademik, të rinjtë, pas provimit të Maturës Shtetërore, do t’u duhet të aplikojnë pranë universiteteve që ata preferojnë. 

“Duke filluar nga 2016-2017, Matura Shtetërore do të jetë një program vetëm dalës dhe jo dalës dhe hyrës në universitet. Kjo do të thotë se studentët do të mbarojnë shkollën e mesme, do të marrin pikët
e tyre të maturës që është përmbyllja e një cikli studimor. Më pas, me këto të dhëna, ata do të regjistrohen në institucione të arsimit të lartë, të cilat kanë përgjegjësinë të vendosin kriteret e përzgjedhjes së studentëve”, thotë Arbjan Mazniku, zv/ministër i Arsimit.

Instituticionet e arsimit të lartë do të kenë
kriteret e tyre specifike, ku përveç mesatares, rëndësi të veçantë do të kenë edhe pikët që të rinjtë do të fitojnë në provimet që ata do t’i nënshtrohen.

“Studentët do të aplikojnë në Qendrën e Shërbimeve Arsimore disa muaj më parë dhe do të zgjedhin degën që duan. Më pas, institucioni i arsimit të lartë ku kanë aplikuar do të shqyrtojë aplikimin dhe do të bëjë ofertën paraprake. Do i thotë që nëse merr një notë të caktuar në një provim që vetë institucioni vendos, mund të pranohesh në shkollë”, shpjegon Mazniku.

Gjatë vitit akademik 2016-2017 do të zbatohet kjo strategji e re e hyrjes së të rinjve në univerisitete.

©Top Channel

State Matura exam will be an exit, but no induction to higher education institutions. Higher education law specifies that during the next academic year, the young, after Matura exam, will have to apply to the university that they prefer.

"Starting from 2016-2017, State Matura will be a program and not just outgoing and incoming university output. This means that students will finish high school, they will receive points

Their graduation is the conclusion of a study cycle. Then, with these data, they will enroll in higher education institutions, which have the responsibility to establish criteria for the selection of students ", says Arbjan Mazniku, Deputy / Minister of Education.

Higher Education Institutions conditionalities will have
their specific criteria, which in addition to the average, particular importance will be the points that young people will gain the exams that they will undergo.

"Students will apply the Educational Service Center a few months ago and will choose the branch they want. Subsequently, the institution of higher education that have applied will review the application and make preliminary offer. Will says that if you take a certain grade on an exam that determines the institution itself, can be accepted in the school ", explains Mazniku.

During the academic year 2016-2017 will be implemented this new strategy of entering the youth in univerisitete.

© Top Channel
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts