LIBRAT MË TË MIRË PËR PREGATITJE TË TESTIT TOEFL

Edhe pse të gjitha librat e mëposhtëm janë të shkëlqyeshëm për pregaTitje të testit TOEFL, ju vendosni se cili prej tyre i plotëson nevojat tuaja të mësimit.


Official Guide to the TOEFL Test With CD-ROM - ETS (Educational testing service), vetë krijuesit e testit TOEFL janë publikuesit e këtij doracaku që paraqet librin më të rëndësishëm për këtë test. Doracaku përmban pyetje autentike nga TOEFL, ekzemplarë të testeve, përgjigje dhe spjegime.


Barron’s TOEFL iBT with Audio CDs and CD-ROM - Ky libër është njëri prej doracakëve pregatitor për testin TOEFL me arsye të mirë. Autorja, Pamela Sharpe i shkruan qartë bazat e testeve TOEFL sëbashku me pjesët dëgjim, folje, lexim dhe shkrim.

Cambridge Preparation for the TOEFL (Book, CD-ROM, Audio) - Cambridge University Press është ndër publikuesit kryesor në treg të librave audio dhe CD për TOEFL. Ky paket ofron ushtrime të ndryshme për përmirësim të aftësive dhe kontroll të përparimit, të dizajnuar për përmirësim të gramatikës, fjalorit, shqiptimit dhe testeve për aftësi të ndryshme.

Kaplan TOEFL iBT Premier 2014-2015 - Ky libër ofron teste të përpiluara mirë. Poashtu përmban ushtrime gramatikore dhe spjegime, udhëheqës dhe strategji se si të bëhet testi, si dhe këshilla për mësim. Ky libër është
më i kompletuari.

Cracking the TOEFL iBT with CD-ROM, 2015 Edition
 - Ky libër nga Princeton Review është dizajnuar që t'ju ndihmojë nxënësve ta deshifrojnë testin. Prandaj ofron spjegime të detajuara gramatikore, teste me përgjigje dhe strategji se si të përvetësohet ky test më mirë.


Although all of the following BOOKS ARE excellent TOEFL test preparation, You decide which of them meets your needs TEACHING.


Official Guide to the TOEFL Test With CD-ROM - ETS (Educational Testing Service), creator of the TOEFL test itself are the publisher of this handbook presents the most important book for this test. The handbook contains authentic TOEFL questions, copies of tests, answers and explanations.


Barron's TOEFL iBT with Audio CDs and CD-ROM - This book is one of the preparatory manuals for TOEFL test with good reason. The author, Pamela Sharpe clearly wrote TOEFL test sockets hearing together with parts, verbs, reading and writing.

Cambridge Preparation for the TOEFL (book, CD-ROM, Audio) - Cambridge University Press is one of the market leading publisher of audio books and CDs for TOEFL. This package provides different exercises to improve skills and progress checks, designed to improve grammar, vocabulary, pronunciation and tests different skills.

Kaplan TOEFL iBT 2014-2015 Premier - This book offers well designed tests. It also contains grammar exercises and explanations, the leader and strategy to the test, as well as tips to remember. This book is the most complete.

Cracking the TOEFL iBT with CD-ROM, 2015 Edition - This book by the Princeton Review is designed to help the students to decipher the test. Therefore provides detailed explanations of grammar, tests with answers and strategies to be adopted this test better.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts