5 ARSYET PËR TË STUDIUAR JASHTË VENDIT.

Studimet jashtë vendit janë një mundësi e mire për të përmirrësuar njohuritë tuaja profesionale,dhe të fitoni përvojë më të madhe,të mëspni gjuhë të huaja dhe gjithashtu të siguroni një karier të ardhshme profesionale.Kohët e fundit shumë prej studentëve nuk duan t’a provojnë këtë lloj të studimit,saktesisht sipas hulumtimeve vetëm 1% nga studentën vendosin që shkollimin e tyre t’a vahdojnë nëpër institucionet e vendeve te jashtme.

  


Shpenzimet e shkollimit,shpenzimet e udhëtimit dhe frika se nuk do të mund të adaptohemi në një ambient të rri janë arrsyet kyqe pse studentët nuk duan të vazhdojnë studimet e tyre jashtë vendit.
Do të ishte mire që studentët t’I kalojnë këto pengesa dhe të kënaqen me mësimin jashtë vendit. Lexoni pse studimi në një shtet tjetër është kaq përvojë e rrëndësishme,dhe pse
shumica besojnë në këtë lloj studimi.


Nuk ekziston mënyrë më e mire për të mësuar ose përvetësuar një gjuhë e huaj
Tani studentët duhet të jenë gjuhësisht kompetent me qëllim që të përbushin kërkesat internacionale të qeverisë,bizneseve dhe institucioneve tjera.Me studime jashtë vendit ju jepet një mundëso unikate për mësimin e një gjuhe të rre,sepse do të jetë e domosdoshme të mësoni gjuhën ku jetoni që te kuptoheni.

Rritet kretiviteti I stundetëve dhe mundësia për punësim
Nese ajo do të jetë përmes sipërmarrjes,sjkencës apo arrtit për studin në vend tjetër kjo do ta rrit kretivitetin dhe zgjuarsinë e studentëve.
Hulumtimet e GO GLOBAL tregojnë faktin se shumica e situatave kur punëdhënësit duhet të pranojnë një punëtor ata kanë pranuar atë që ka studiuar jashtë vendit.Kjo më së shumti vlen për studentët që duan të krijojnë biznes karrier.

Përmirësohen aftësitë komunikuese
Studimi jashtë vendit nuk është vetëm për të mësuar gjuhë të rre,por kjo është një mundësi e shkëlqyer për të përmirrësuar aftësitë komunikuese në përgjithësi. Duke u bërë pjesë e jetës së përditshme me të gjithë ata që ju rrethojnë,studentën përmirësojnë komunikimin gjuhësor.Kjo përvojë është e shkëlqyer për studentët për të mësuar sit ë komunikojnë me kultura të ndryshme,ne shtëpi dhe jashtë vendit.

Lidhje Internacionale
Ata që studiojnë jashtë vendit kanë mundësi të veçantë që të njihen me student nga vendet tjera.Shumica prej studenteve krijojne shoqëri internacionale që zgjasin gjatë gjithë jetës. Me këtë krijim studentët krijojnë edhe mundësi tjera që mund të ndihmojnë në karierren e tyre profesionale.

Përmirësimi I aftësive sociale
Shumica nga studentët studimet e tyre I kalojne me njerëz që I njohin gjatë gjith jetës. Por,përderisa ata studiojne jashtë vendit ata pothuajse nuk njohin askënd atje dhe patjetër të krijojnë shoqërri të rreja. Kjo aftësi është shumë speciale sepse do të vijë koha kur duhet të I nënshtrohen tregut dhe të lidhen me njerëz të rrinj ose kolegë të rrinj.
Këto jaë mundësi të shkëlqyera që të filloni të mendoni dhe të studioni jashtë vendit dhe të jeni pjesë e universiteteve të mëdha të botës që do t’ju hap shumë mundësi në të ardhmen.

Studies abroad are a good opportunity to përmirrësuar your professional knowledge, and to gain greater experience, the mëspni foreign languages ​​and also to ensure a future career last profesionale.Kohët lot of students do not want to prove this kind of study, according to research exactly only 1% of the student decide to register their education persist in foreign countries institutions.

  


Education expenses, travel expenses and the fear that they will not be able to adapt in a lounge environment are key arrsyet why students do not want to continue their studies abroad.
It would be good for students to pass these obstacles and enjoy the learning abroad. Read why study in another country is so rrëndësishme experience, and why
most believe in this type of study.


There is no better way of learning or acquiring a foreign language
Now students should be linguistically competent in order to live up to international requirements of government, businesses and institutions abroad tjera.Me studies are given a unique Enable learning a stricter language, because it will be necessary to learn the language where you live understand.

The stundetëve kretiviteti rise and access to employment
If it will be through entrepreneurship, to achieving the Studie sjkencës or elsewhere that will increase understanding kretivitetin and students.
GO GLOBAL surveys show that most of the situations where the employer must recognize a worker admitted that they have studied outside the country's mostly true for students who want to establish business career.

Improve communication skills
Studying abroad is not just to teach languages ​​stricter, but this is an excellent opportunity to përmirrësuar communication skills in general. By becoming part of everyday life with all those around you, the student improve communication gjuhësor.Kjo is excellent experience for students to learn how to communicate with different cultures at home and abroad.

International links
Those who study abroad have a unique opportunity to get acquainted with students from countries tjera.Shumica of students create international friendship that last a lifetime. With this creation students create additional opportunities that can help in their professional career advancement.

Improving social skills
Most of their studies students spend with people that I know throughout life. But while they study abroad they almost did not know anyone there and definitely create the introduction of new shoqërri. This capability is very special because the time will come when I must undergo related market and carrying clubs or people carrying clubs colleagues.
These are twenty excellent opportunity to begin to think and to study abroad and to be a part of the world's great universities that will open more opportunities in the future.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts