Universitetet e Mbretërisë së Bashkuar (MB) konsiderohen ndër universitetet më të mira në botë. Në renditjen e bërë nga The Times mbi 200 universitetet më të mira botërore, përfshihen 29 institucione të MB-së,7 nga të cilët janë në 50 më të mirët. Emrat e njohur në mbarë botën siç janë Cambridge, Imperial College, Oxford dhe London School of Economics, e mbëjnë më të qartë e të dallueshme kualitetin e arsimit të lartë në MB. Janë më shumë se 130 institucione në MB që janë në gjendje të ofrojnë vende për studentët parauniversitarë (undergarduate degree) në anën tjetër kësaj liste i shtohen dhe 500 kolegje të cilët janë në gjendje të ofrojnë programe edukimi të llojeve të ndryshme. Në këto institucione vihet re një shumëllojshmëri programesh akademike duke filluar nga llogaritar (açountancy) deri tek Zologjia (Zoology) që do të thotë se nga shkronja A deri tek Z-ja të gjitha kurset ofrohen në Britani.
Aplikimi për studime
Në nivelin parauniversitar, bursat janë
të vështira që të merren. Qeveria Britanike nuk ka skema të veçanta për administrimin e bursave, ato në përgjithësi jepen në mënyrë të pjesshme nga vetë universitetet dhe kolegjet. Duhet vënë në dukje se të gjithë aplikimet parauniversitare bëhen nëpërmjet një agjencie të veçante që merret vetëm me këtë punë. Emri i kësaj agjencie është UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) http://www.ucas.com/ dhe shumica e aplikimeve bëhen online duke paguar një shumë prej £15 (pound). UCAS jep një shifër prej 300,000 studentësh ndërkombëtarë nga vende të ndryshme të botës që kanë aplikuar nëpërmjet kësaj agjencie për të studiuar në MB çdo vit. Në linqet e mëposhtme keni informacion mbi vizat/ http://www.ukvisas.gov.uk. dhe këtu mbi studimet parauniversitare dhe pasuniversitare; http://www.educationuk.org. Tek këto adresa mund të klikoni për të lexuar informacionin se si merren vizat studentore për në MB, dhe se si të aplikoni për studime në MB (Angli).
Sa kushtojnë
Universitetet në Mbretërinë e Bashkuar për studentët shqiptarë dhe të gjithë studentët e tjerë internacionalë kushtojnë shuma që variojnë nga £ 8,000- £15,000 në vit, por kjo varet nga universiteti që keni zgjedhur për të studiuar. Kuptohet se universitetet me emër si Oxford, Cambridge, LSE, Queen Mary etj. kërkojnë shuma të tilla si £15,000. Ndërsa për studentët e Bashkimit Europian dhe studentët britanikë shuma që duhet të paguajnë për një vit akademik është më e ulët, varion tek £3.000.
Jetesa në Angli
Të studiosh në MB është një eksperiencë e veçantë dhe mjaft ngacmuese. MB ka një histori shekullore dhe kjo demonstrohet më së miri në qendrën e saj Londër. Nuk ka rëndësi nëse është ditën apo natën Londra ka gjithmonë për të ofruar diçka, kjo e ka kthyer atë si një magnet për studentët ndërkombëtarë. Zhurma e Londrës mund të ju bezdisë pak, por Anglia është e mbushur me vende të bukura dhe relaksuese. The Lake District dhe Cornëall do të ju japin mundësi për të kaluar një fundjavë të bukur dhe mjaft të qetë. Gjithashtu në qytete të tjera të banuara kryesisht nga studentët siç është Oksfordi (Oxford) dhe Kembrixhi (Cambridge) janë mjaft tërheqës dhe të mbushur me histori të ndryshme, në të njëjtën kohë do të mahniteni nga arkitektura dhe bukuria që ju rrethon. Të jetosh në MB nuk do mundesh ti shpëtosh dot dashurisë për sportin që ka ky vend. Shumica e klubeve dhe diskove gjithmonë vendosin në ekrane të mëdha ngjarje të ndryshme sportive.
Oferta për studentët
Studentët në MB gjithashtu përfitojnë një variacion të madh zbritjesh që ju bëhet atyre për produkte apo shërbime të ndryshme nëpërmjet NUS (National Union of Students) aplikimin për secilën e bën nëpërmjet universitetit ku je regjistruar. Ju do të përfitoni zbritje në transportin publik, teatër, kinema, muzeume dhe restorante e fast-food të ndryshëm.
Akomodimi i studenteve
Më shumë se gjysma e studenteve internacionale që studiojnë në MB zgjedhin akomodimin e ofruar nga universiteti që studiojnë. Zakonisht ky akomodim ndodhet pranë vendit ku studioni, në të do të keni mundësinë të bisedoni me studentë të tjerë të huaj, dhe gjithashtu do të keni sigurinë e ofruar nga universiteti. Në këto konvikte zakonisht ndodhen 5-10 dhoma për korridor të cilat mund të kenë tualet të përbashkët ose të ndërtuar brenda dhomës suaj. Guzhina dhe dhoma e ndenjes është e përbashkët me studentët e tjerë, ndonjëherë me persona të të njëjtit seks. Këto rezidenca në të shumtën e rasteve janë të sigurta dhe ruhen nga universiteti. Mbrëmje të ndryshme organizohen shpesh nga grupi që është përgjegjës për rezidencën tuaj. Ne konviktet e universitetit mund të qëndrosh në vitin e parë, ndoshta (me shumë mundim) dhe në të dytin, por do të jetë shumë e vështirë të sigurosh një vend për vitet që ngelen. Kjo ndodh sepse institucionet arsimore ju japin më shumë prioritet studentëve të rinj. Pas kësaj shumica e studentëve zgjedhin të jetojnë në shtëpi me qira të cilat në të shumtën e rasteve merren nga një grup prej 3-4 ose me shume personash.
 Panairi i studimeve në Britani
Universitetet dhe profesorët britanikë kanë shumë besim në kapacitetin e të rinjve shqiptarë, ndaj dhe vitet e fundit janë rritur ndjeshëm panairet dhe evenimentet e ndryshme që promovojnë dhe japin informacione për mënyrat dhe aplikimin për studime në Angli. Në këto 13 vjet qindra studentë shqiptarë kanë ndjekur programet që të hapin dyert e karrierës në të gjithë botën. Shumica e tyre kanë fituar bursa të plota dhe u janë ofruar vende pune. Në muajin maj të këtij viti disa universitete e kolegje te Britanisë së Madhe do të zhvillojnë në Tiranë një panair me qëllim promovimin e të diplomuarve shqiptarë që zgjodhën të kthehen për të kontribuar në vendin e tyre.

Aplikimi për në universitet
Një mënyrë për të hyrë në universitet është të komunikoni drejtpërsëdrejti me universitetin ku dëshironi të shkoni. Po si te komunikoni? Për një listë të universiteteve (bashkë me adresën dhe numrit e telefonit apo fax) mund të lexoni tek adresa e interentit: http://www.ucas.ac.uk. Këtu do të gjeni informacion mbi Universitetet e Anglisë dhe kurse të ndryshme. Mënyra tjetër për të hyrë në universitet është të bëni një kërkesë për të hyrë në universitet nëpërmjet UCAS, që është një organizatë e madhe në Angli nëpërmjet të cilës shumica e studentëve mbështetin kërkesat e tyre për tu futur në universitet. Nëpërmjet UCAS ju jeni në gjendje të drejtoni kërkesën tuaj njëkohësisht tek universitetet. UCAS e kalon kërkesën tuaj tek secili nga universitetet. Pastaj është plotësisht në dorën e secilit universitet nëse do t’ju pranojë apo jo, dhe do t’ju kthejë një përgjigje.

Kriteret e universiteteve angleze
Secili universitet ka kriteret e veta. Shkurtimisht sa më i njohur të jetë universiteti aq më të larta janë edhe kriteret që vendosen. Kriteret që vendos universiteti kanë më shumë të bëjnë me nivelin tuaj të edukimit, d.m.th me notat që keni marrë ju. Universitetet i bazojnë kriteret e tyre mbi sistemin e vlerësimit këtu në Angli. Dhe kjo është ndryshe me atë në Shqipëri. Nuk ka ndonjë procedurë zyrtare për të krahasuar vlerësimin në Angli me atë të një shteti tjetër. Megjithatë universitetet do të jenë në gjendje të tregojnë nivelin tuaj me notat që keni marrë në Shqipëri.

Njohja e provimeve në Shqipëri
Provimi i maturës dhe diploma e shkollës së mesme (gjimnazit) në Shqipëri duhet të jetë i mjaftueshëm që të hyni në një universitet në Angli. Natyrisht që edhe notat do të kenë rëndësi. Në varësi të kursit që do të bëni universiteti vendos kushte të ndryshme. Ndonjë universitet mund të kërkojë të jepni ndonjë provim shtesë nëse nuk janë të bindur mbi nivelin që keni. Pra universiteti ka kontroll të plotë mbi zgjedhjen e studentëve që do studiojnë atje. Natyrisht qe përben prioritet që të flisni dhe të shkruani në Anglisht. Nuk është e thënë që të jeni perfekt. Universiteti ku dëshironi të shkoni ndoshta do t’ju vendos përpara një testi për të shikuar nivelin tuaj të gjuhës angleze.
© TiranaObserver

There are more than 130 universities and 500 colleges in Britain, opened for foreign students. In May in Tirana will open fair for studies in the UKThe universities of the United Kingdom (UK) are considered among the best universities in the world. In rankings done by The Times over 200 universities in the world, included 29 UK institutions, 7 of which are in the best 50. Names known worldwide as Cambridge, Imperial College, Oxford and the London School of Economics, the mbëjnë more clear and distinct quality of higher education in the UK. There are more than 130 institutions in the UK that are able to offer places to students pre-university (undergarduate degree) on the other side and added to the list of 500 colleges who are able to offer educational programs of various kinds. In these institutions, there is a variety of academic programs ranging from accountant (açountancy) to Zologjia (Zoology) which means that the letters A to Z. All courses offered in Britain.Application for studyAt university level, scholarshipsdifficult to handle. The British Government has no specific scheme for the administration of scholarships, they generally partially provided by the universities and colleges. It should be noted that all pre-university applications made through a special agency to deal only with the job. The name of this agency is UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) http://www.ucas.com/ and most applications made online by paying a sum of £ 15 (pounds). UCAS gives a figure of 300,000 international students from various countries of the world who have applied through the agency to study in the UK every year. In the following links have information on visa / http://www.ukvisas.gov.uk. and here on the pre-university and post-graduate studies; http://www.educationuk.org. In these addresses can click to read the information on how student visas obtained in the UK, and how to apply for study in the UK (England).
How muchUK universities for Albanian students and all other international students pay the amount ranging from £ 8,000- £ 15,000 per year, but it depends on the university you have chosen to study. Warnings prestigious universities such as Oxford, Cambridge, LSE, Queen Mary, etc. They require sums such as £ 15,000. While the students of the European Union and British students amount to pay for one academic year it is lower, ranging to £ 3,000.Living in EnglandStudying in the UK is a unique experience and very exciting. The UK has a centuries-old history and this is best demonstrated in its London center. No matter if it's day or night London has always offered something, it has turned it as a magnet for international students. London noise can harass you a little, but England is filled with beautiful and relaxing places. The Lake District and Cornëall will give you the opportunity to spend a beautiful weekend and quite comfortably. Also in other towns populated mostly by students as Oxford (Oxford) and Cambridge (Cambridge) are quite attractive and filled with different stories, at the same time will be amazed by the architecture and the beauty that surrounds you. Living in the UK will be unable to escape out of love for the sport that this country. Most clubs and discos always decide on large screens various sporting events.
Offers for studentsStudents in the UK also benefit a great variation deductions you made them different products or services through the NUS (National Union of Students) makes application for each university where you are registered through. You will get discounts on public transport, theaters, cinemas, museums and restaurants of various fast food.
Student accommodationMore than half of international students studying in the UK choose accommodation provided by the university to study. Usually this accommodation is located close to where you study, where they will have the opportunity to talk with other foreign students, and will also have the security offered by the university. In these dormitories are usually 5-10 corridor rooms which may have common toilet or built within your room. Kitchen and living room is shared with other students, sometimes with people of the same sex. These residences in most cases are safe and maintained by the university. Various evening organized by the group often responsible for your residence. In university dormitories can stay in the first year, probably (with much effort) and in the second, but it will be very difficult to ensure a place for years to remain. This is because educational institutions you give more priority to new students. After that most students choose to live in rented houses which in most cases taken by a group of 3-4 or more persons.
 Fair studies in BritainBritish universities and professors are very confident in the capacity of the Albanian youth, hence recent years have increased significantly fairs and various events that promote and provide information on ways and applying for studies in England. In these 13 years, hundreds of Albanian students have pursued programs to open career doors worldwide. Most of them have won full scholarships and were offered jobs. In May of this year, several universities and colleges in the UK will develop in Tirana a fair to promote Albanian graduates who chose to return to contribute to their country.Applying to college
One way to enter university is to communicate directly with the university where you want to go. But how to communicate? For a list of universities (with address and phone number or fax) can be read to address interentit: http://www.ucas.ac.uk. Here you will find information on the universities of England and various courses. The other way to enter university is to make a request to enter the university through UCAS, which is a great organization in England through which most students support their requirements for entry into university. Through UCAS you are able to run your application simultaneously at universities. UCAS exceed your application to each of the universities. Then it is entirely up to each university whether you accept it or not, and will return a response.English universities criteria
Each university has its own criteria. Briefly known as the university is the higher are the requirements placed. Criteria established by the university have more to do with your level of education, ie grades you received you. Universities base their criteria on the evaluation system here in England. And this is different to the one in Albania. There is no formal procedure for evaluating in England compare to that of another country. However, universities will be able to show your level grades you received in Albania.Recognition of examinations in BangladeshMatura and high school diploma (high school) in Albania should be sufficient to enter into a university in England. Naturally, the grades will be important. Depending on the course that will make the university set various conditions. Any university may require to give any additional examination if they are not convinced about the level you have. So the university has complete control over the selection of students who study there. Certainly constitutes a priority to speak and write in English. It is not saying that you're perfect. University where you want to go will probably put forward a test to see your level of English.