Taksat për student në Gjermani nuk janë të larta duke krahasuar me shumë vende tjera. Shumica e universiteteve dhe shkollat e larta profesionale bashkfinancohen nga shteti dhe vetëm një pjesë e vogël do të financohet nga studentët. Në disa raste është ashtu por secila republik mund të vendos nese janë të nevojshme taksat studentore apo ato të mos jen të nevojshme.Republikat e Bayern, Hamburg, Niedersachsen dhe Nordrhein-Westfalen kërkojnë ende taksa për studentë dhe këto janë përafërsish 500 Euro që në krahasim me vendet tjera është pagesë e ulët. Republikat tjera nuk kërkojnë taksa për student mirpo disa kanë disa rregulla të posaqme për zgjatjen e studimeve dhe studimeve dytësore.
Qka studentët  duhet të paguajnë është pagesa për
semestër. Me këtë pagesë do të mbulohen kostot e administrimit për secilin person si dhe mensa, qendra studentore apo ambienti sportiv. Shpesh me këtë studentët marrin edhe biletën studentore me të cilën mund të shfrytëzojnë autobusin dhe trenin për udhëtime lokale. Pagesa për semestër është përafërsisht 150 deri 250 Euro. Kush dëshiron të studijoj në ndonjë shkollë të lartë profesionale private duhet të llogaritë në kosto shumë më të larta. Për arsye që këto shkolla të larta profesionale financohen kryesisht vetëm nga pagesat e studentëve atëher viti i studimeve mund të ju kushtoj deri në 20.000 Euro.
Këtu vijen pastaj edhe kostoja e sigurimit shëndetësor që në Gjermani është obligative si dhe kostot e gjithmbarëshme për jetesë. Kostoja e qirasë në Gjermani është shumë e ndryshme. Në qytete e mëdha industriale dhe universitare kostot janë më të larta për shkak të mungesës së banesave. Për studentat Gjerman është e zakonshme që të ndajnë me studentat tjer një banim të përbashkët në mënyrë që të ulen kostot për person.
Një mundësi tjetër më e lirë është qendra studentore e cila administrohet nga vet universiteti. Kjo qendër zakonisht është e plotësuar dhe për këtë do të duhej të aplikoni me kohë. Kostoja e qirasë në banime të përbashkëta kushtojnë në mes të 200 – 400 Eurove, në qendër banimi në mes të 300 – 500 Eurove kurse një banesë në vete nga 400 Euro e më lart, kostoja mund të varioj varsisht nga vendi.
Përpos kostos së qirasë vijnë kostot për ushqim, libara, fotokopje, telefoni, interneti, veshmbathja, koha e lirë dhe edhe nonjë shpezim tjetër. Në krahasim me vendet tjera në kuadër të BE Gjermania për koston e jetesës  qëndron dikund në nivelin mesatar. Se sa para juve ju nevoiten varet nga shumë faktor. Ju duhet të llogarisni në shumën nga 200 – 300 Euro shtesë.
Që ju tërë këtë të mund të financoni do të duhej të mendoni me kohë, se sa buxhet ju keni dhe cilat janë alternativat tjera. Në një punë shtesë në Gjermani nuk do të duhej të merrni mënjëher si serioze. Vlejnë rregulla të caktuara dhe varet nga vendi që ju vini. Atëher një punë shtesë mund të jet një mundësi e mirë në mënyrë që ju të përmirësoni buxhetin tuaj. Oferta për punë shpesh ofrohen edhe nga vet universiteti.
Një mundësi tjetër është aplikimi për ndonjë bursë. Ka logjikë që ju të keni një bursë nga vendlindja apo edhe ndonjë bursë nga Gjermania. Në Gjermani ofrohen bursa të ndryshme nga institucione të ndryshme të cilat stimulojnë studentët e huaj. Parasegjithash bursa nga DAAD ( Shërbimi Gjerman për shkëbime akademike), kjo listohet një nga mundësit e mira që është në bankën e të dhënave dhe do të duhej të hulumtohej për një bursë adekuate dhe që ju nevojitet. Për studentët nga Europa është edhe programi i bursave nga ERASMUS. E vlenë që ju të aplikoni për një bursë. Edhe nese kjo bursë do të ju mbuloj vetëm një pjesë të studimeve do të jet një ndihmë e madhe për ju.
Eshtë shumë e rëndësishme që ju me kohë të mendoniu për financimin për arsye që ju duhet të dëshmoni në Gjermani financimin tuaj. Kjo dëshmi është shumë e rëndësishme edhe për aplikim por edhe për marrjen e vizës si dhe lejqëndrimin tuaj. Duhet të dëshmoni që përmes mjeteve të ndryshme ju brenda vitit keni mjete mbi 8.000 Euro. Financimi është pjesa më e rëndësishme dhe nuk do të duhej të nënvlerësoni dhe do të duhej të përkujdeseni me kohë nese ju dëshironi të studijoni jasht vendit.
©StudimeneGjermani

If you decide to study a semester that is, you know that will cost you change how you studijonit home. Depending on the country that you are but in Germany costs can yen higher or even lower. You must be careful about extra costs such as health insurance or travel costs at home.

Fees for students in Germany are not high compared with many other countries. Most universities and higher vocational schools bashkfinancohen by the state and only a small portion will be funded by the students. In some cases it is just but each republic may decide if student fees are necessary or not they nevojshme.Republikat yen Bayern, Hamburg, Lower Saxony and North Rhine-Westphalia still require fees for students and these are approximately 500 euros, which compared with other countries is low payment. Other republics do not require fees for student However some have some special rules for the duration of studies and secondary studies.
What students need to pay the charge for
semester. With this payment will cover the administration costs for each person as well as canteens, student centers or sports environment. Often with the students receive student ticket with which you can use bus and train for local trips. Fee per semester is approximately 150 to 250 Euros. Who wants to explore in a private high school professional should calculate the cost much higher. For the reason that these professional colleges mainly financed by student fees only then can study year you pay up to 20,000 euros.
This line then the cost of health insurance in Germany is mandatory and living costs gjithmbarëshme. The cost of rent in Germany is very different. In the large industrial cities and university costs are higher due to lack of housing. German students as is common with other students share a common residence in order to reduce the cost per person.
A cheaper option is the student center that administered by the university. This center is usually complete and this would have to apply on time. The cost of rent in shared dwellings costing between 200-400 Euros, in the residential center between 300-500 Euros and a separate flat at 400 euros and above, the cost can vary depending on the country.
Besides the rental cost come costs for food, libara, photocopying, telephone, internet, clothing, leisure and the other shpezim nonjë. In comparison with other countries within the EU for the cost of living Germany is somewhere in the average. How much money you are needed you depends on many factors. You must calculate the amount of 200 to 300 Euros extra.
Since you all this could be funding should think over time, than the budget you have and what are the other alternatives. In additional work in Germany should not immediately get serious. Certain rules apply, and depends on the country you come. Then an additional work could be a good opportunity so that you improve your budget. Job offers are often offered by the university itself.
Another option is to apply for a scholarship. There is logic that you have a scholarship from the birthplace or even a scholarship from Germany. In Germany, various scholarships offered by various institutions that stimulate foreign students. Above all scholarships by the DAAD (German Service of Academic shkëbime), it is listed one of the best opportunities is in the database and will have to explore for an adequate market you need. For students from Europe is also the Erasmus scholarship program. The worth that you apply for a scholarship. Even if this market you will only cover part of the study shall be a great help for you.

It is very important that you mendoniu time for financing for that reason you have to prove your financing in Germany. This is very important evidence for the application but also for obtaining visa and your lejqëndrimin. You must prove that through various means within a year you have the means over 8,000 Euros. Funding is the most important and should not underestimate and should be përkujdeseni the time if you want to study abroad.