10 punet qe na bejne te lumturShumë persona nuk kanë marrëdhënie të mirë me punën, sepse ajo që bëjnë shpesh mund të mos jetë zgjedhje e dëshiruar, por e detyruar. Por ja cilat punë ju shtojnë kënaqësinë

Shpesh ankohemi për punët e lodhshme e të mërzitshme, por harrojmë që ka edhe profesione të cilat na e bëjnë edhe më të bukur jetën. Një kombinim i tillë, rrogë e mirë me arritjen profesionale është zgjidhja ideale dhe që do ta dëshironte çdonjëri prej nesh. Një shoqëri amerikane që merret me përcaktimin e pagesës ideale, në bazë të disa karakteristikave individuale, ka bërë një klasifikim që bazohet te katërmijë punonjës. Në bazë të sondazhit janë klasifikuar dhjetë profesionet që nxisin lumturinë (tre të katërtat e këtyre punëve karakterizohen nga pagesa mesatare 68,000 dollarë në vit) dhe ato janë:


1. Infermiere në kirurgji
Me një rrogë relativisht të lartë dhe nivelin e lumturisë deri në 81%, ndihmësja e kirurgëve duket sikur ka fituar lotarinë: përfshihet emocionalisht në punë, por nuk ka përgjegjësinë e atij që operon.

2. Fizioterapiste

Në këtë rast, lumturia është në të njëjtin nivel me atë të infermieres në sallën e kirurgjisë, por me një ndryshim: pagesa është disa mijë dollarë më e ulët. Në këtë lloj profesioni, që lidhet drejtpërdrejt me mirëqenien e pacientëve, ajo që ua kthen buzëqeshjen fizioterapistëve është tendenca e shtimit të punës.

3. Inxhinier mjedisi

E gjithë kompetenca e këtyre personave që merren me këtë profesion është ndjesia pozitive që të bëjnë diçka për të shpëtuar mjedisin. Në qoftë se marrim parasysh pastaj edhe të ardhurat mesatare që arrijnë në 63,000 dollarë, zor se qahesh.

4. Përgatitës atletik

Për rreth 40 mijë dollarë në vit, këta persona ndjekin nga afër atletët duke përjetuar bashkë me ta arritjet dhe suksesin. Pavarësisht se nuk fitojnë shumë para, janë të rrethuar nga një mjedis pozitiv. Jo keq, apo jo!

5. Dietolog

Njësoj si përgatitësit atletikë, edhe kjo e dietologëve është një punë që ndjek hap pas hapi ecurinë e klientit, duke përjetuar së bashku sforcon për të rrëzuar kilet e tepërta. Mes gjërave të dobishme, futet edhe orari jo shumë i zgjatur i punës dhe pagesa. 6. Mësuese e fillores

Profesioni i nderuar i mësuesit, në rastin e të vegjëlve ka shumë avantazhe: duke pasur orare jo shumë të zgjatura, kanë mundësi të bëjnë diçka të rëndësishme për shoqërinë, duke qenë se janë edhe më të përgjegjshëm.

7. Analist

Këta persona mund të punojnë për agjenci, shoqata qeveritare ose private. Në këtë lloj profesioni, pagesa është e lartë, pavarësisht se duhen kapërcyer disa hallka. Orët e punës janë të gjata, por 76% që e ushtrojnë këtë lloj profesioni janë të kënaqur dhe të lumtur.

8. Ekspert i rrjeteve informatike

Me një pagesë mesatare 70,000 dollarë dhe një nivel lumturie rreth 75%, eksperti i “Information Tecnology” nuk mund të ankohet, sepse ka edhe më keq.

9. Higjienist dentar

Kjo është një ndër ato profesionet që të jep kënaqësi, paguhet mirë, nuk ka orare të zgjatura dhe klientët kanë shumë besim tek ti. Kushdo mund të zgjedhë një profesion të tillë.

10. Shkrimtar i manualeve teknike

Ata që shkruajnë manualet e udhëzimit bëjnë një punë të vështirë, që kërkon shumë saktësi, por është më interesante nga ç’mund të imagjinohet. Komoditeti i kësaj pune është se mund të bëhet në shtëpi dhe fiton mjaft para. Në fakt 71% e personave që e ushtrojnë këtë profesion janë shumë të lumtur.
© www.shqiperia.comMany people do not have good relationships with work, because what do often can not be the desired choice, but forced. But here indulgence which you work

Often complain about the burden of boring, but forget that there are occupations that make us even more beautiful life. Such a combination, good salary with professional achievement is the ideal solution and that would want each of us. American society concerned with determining the ideal payment, based on some individual characteristics, has made a classification that is based on four employees. Based on the survey were classified ten occupations that promote happiness (three-quarters of these works are characterized by average payments 68,000 dollars per year) and they are:


1. Nurse in surgery
With a relatively high salary and the level of happiness up to 81%, assistant surgeon seems to have won the lottery: emotionally involved in the work, but no operating responsibility him.

2. Physiotherapists

In this case, happiness is on par with that of a nurse in the surgery room, but with a difference: the payment is several thousand dollars lower. In this kind of profession, which is directly linked to the well-being of patients, what turns them smile is the tendency of adding physiotherapists work.

3. environment engineer

All powers of the persons involved in this profession is the positive feeling to do something to save the environment. If we consider then the average income amounting to 63,000 dollars, hardly qahesh.

4. preparatory Athletic

For about 40 thousand dollars a year, these people closely follow the athletes are experiencing with them the achievements and success. Despite not earn much money, they are surrounded by a positive environment. Not bad, right!

5. dietician

Like preparers athletics, and this is a job that nutritionists must follow step by step the performance of the client, experiencing together to topple it reinforces excess kilos. Among useful things, entered the not very long hours of work and payment. 6. Primary teacher

Honorable profession of the teacher, in the case of minors has many advantages: having not very long hours, have the opportunity to do something important for society, given that they are also responsible.

7. Analyst

These persons can work for agencies, governmental or private organizations. In this kind of profession, the payment is high, despite some link must be overcome. Working hours are long, but the 76% who practice this kind of profession are satisfied and happy.

8. Expert Networks

With an average charge 70,000 dollars and a happiness level of 75%, the expert of "Information Tecnology" can not complain, because there are even worse.

9. dental cleaner

This is one of those professions that gives pleasure, well paid, no long hours and customers have more confidence in you. Anyone can choose such a profession.

10. The writer of technical manuals


Those who write instruction manuals do a difficult job that requires a lot of precision, but is more interesting than one would imagine. Comfort of this work is that it can be done at home and earns enough money. In fact 71% of people who practice this profession are very happy.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts